Luk

Ny dom fra Vestre Landsret:

Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontraktenUdlejers istandsættelseskrav i forbindelse med lejers fraflytning var ikke et massekrav omfattet af Konkurslovens § 94, selvom konkursboet var indtrådt i lejekontrakten
Af: partner og advokat Jesper Bøge Pedersen, advokat Simon Jung Jensen og advokatfuldmægtig Louise Jakobsen Moestrup
I forbindelse med lejers konkurs indtrådte konkursboet i lejekontrakten, idet konkursboet arbejdede på at afstå lejemålet.Det lykkedes ikke kurator at afstå lejemålet, hvorfor kurator ved udgangen af den efterfølgende måned opsagde lejemålet med én måneds varsel, jf. Konkurslovens § 55, stk. 3.Udlejer anmeldte et krav i konkursboet for den del af omkostningerne til istandsættelse, der ikke kunne dækkes af depositummet. Kravet blev anmeldt som massekrav efter Konkurslovens § 94.Kurator afviste, at der var tale om et massekrav og gjorde i den forbindelse gældende, at alene vederlag for den periode, hvor konkursboet var indtrådt i lejekontrakten, var massekrav.Udlejer gjorde til støtte for sin påstand gældende, at konkursboet ved at indtræde i lejekontrakten var blevet berettiget og forpligtet på lejekontraktens vilkår, jf. Konkurslovens § 56, stk. 1, og at det derfor ikke kun var lejebetalingen for periode, hvor konkursboet var indtrådt i lejekontrakten, der var massekrav.Konkursboet gjorde heroverfor gældende, at istandsættelseskravet var et simpelt krav, jf. Konkurslovens § 56, stk. 2, modsætningsvist, da kravet vedrørte tiden efter opsigelsesperiodens udløb, og at kravet derfor ikke havde karakter af vederlag for den løbende ydelse, der var lejebetalingen.Skifteretten – og senere landsretten – gav efter en formålsfortolkning af Konkurslovens § 56, stk. 2, konkursboet medhold i, at istandsættelsesudgifterne var et simpelt krav efter Konkurslovens § 97.Dommen er optrykt i T:BB 2022.263 V.