Luk

SÅ MODTOG VI ENDELIG HØRINGSANMODNING FRA MINISTERIET - nu i en opdateret versionTirsdag d. 28/6-2022 / Formiddag
Så modtog vi endelig høringsanmodning fra ministerietI den medfølgende bekendtgørelse - § 1 står der:§ 1. Herved bekendtgøres den af Indenrigs- og Boligministeriet autoriserede standardblanket typeformular A, 10. udgave, af 1. september 2022, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme, jf. bilag 1. Typeformularen skal anvendes ved udlejning, hvor der anvendes blanketter, jf. lejelovens § 14.Endvidere fremgår det i § 4:§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2022. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 790 af 15. juni 2015 om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler ophæves. Stk. 3. I perioden frem til den 1. januar 2023 anses den autoriserede standardblanket typeformular A, 9. udgave, jf. bekendtgørelse nr. 790 af 15. juni 2015, tillige for at være autoriseret. Det kan dog ikke heri aftales, at lejer ved lejemålets indgåelse skal betale forudbetalt leje, som overstiger den leje, som skal betales i perioden fra lejemålets opsiges af lejeren, indtil lejeforholdet ophører
Udlejerne skal altså:· Regne med, at den nye formular A, 10. udgave bliver gældende fra og med 1. september 2022


· Straks den nye formular A, 10. udgave er godkendt og autoriseret – vil denne fremgå i formularsamlingen på Danske Udlejeres hjemmeside (samtidig fjerner vi A, 9. udgave)


· Skulle nogen ”komme til” at bruge den gamle formular A, 9. udgave, efter den nye er gældende, vil denne stadig være godkendt frem til 31/12-2022 – MEN LAD VÆRE MED AT BRUGE A, 9. UDGAVE EFTER DEN NYE ER GODKENDT/AUTORISERET (FORMENTLIG 1/9-2022)
Hvad gør udlejere indtil 1/9-2022?· Brug formular A, 9. udgave


· Skriv i § 10 følgende tekst/klausul:”Aftaletidspunktet for indgåelse af denne lejeaftale er sket efter 1/7-2022. Da den nye autoriserede typeformular på aftaletidspunktet endnu ikke er publiceret, benyttes typeformular A. 9. udgave. Paragrafhenvisningerne i den fortrykte formular er således ikke korrekte (henviser til lejeloven som var gældende frem til 1/7-2022). Dette er lejer blevet gjort opmærksom på, og bekræfter sig indforstået hermed ved dennes underskrift.”· I § 11 skriver du alle dine normale klausuler – men – der hvor du henviser til en paragraf i lejeloven, skriver du i stedet det NYE PARAGRAFNUMMER efterfulgt af en parentes, hvor du skriver det gamle paragrafnummer – f.eks. den såkaldte ”Nybygningsklausul”:”Lejemålet er beliggende i en ejendom, der er taget i brug efter 31. december 1991 (denne ejendom er taget i brug: ???????), og er derfor omfattet af Lov om leje § 54, stk. 1, nr. 1 (før 1/7-2022 = BRL § 15a jfr. LL § 53, stk. 3-5). Parterne har derfor aftalt, at de almindelige lejefastsættelsesregler er fraveget – således der i stedet er ”aftalt fri leje” – jfr. Lov om leje § 54, stk. 1., nr. 1”Her kunne også nævnes nettoprisindekseringsklausulen:”Den gældende leje ekskl. aconto-betalingen reguleres hvert år den 1. januar med stigningen i nettoprisindekset fra ????-måned året før til ????-måned forud for reguleringstidspunktet.Reguleringen sker således: Gældende leje divideret med gammelt indeks multipliceret med nyt indeks = ny lejeReguleringen tager udgangspunkt i indekset for ???? 20??Lejen reguleres første gang d. 1. januar 20?? - hvor indekstal for ???? 20?? og indekstal for ???? 20?? benyttes.Foruden regulering efter nettoprisindekset gælder lejelovgivningens regler for lejeregulering på grund af ændringer i skatter og afgifter, jf. Lov om leje §§ 46-48 (før 1/7-2022 - Lejeloven §§ 50-52) Iigesom lejen kan reguleres i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning.Forbedres det lejede efter principperne i lejelovens §§ 127-129 samt § 207 (før 1/7-2022 - Lejeloven § 58), kan tillige varsles lejeforhøjelse for forbedringer i henhold til den til enhver gældende lejlovgivning.Nu kommer så spørgsmålet: Hvordan finder jeg det nye paragrafnummer? Svaret er: Hvis du har det gamle paragrafnummer – så kan du bruge en paragrafnøgle til at konvertere/oversætte gammelt nummer til nyt nummer. Denne paragrafnøgle findes på Danske Udlejeres hjemmeside.Hvis du har svært ved det – så ringer du bare til Danske Udlejere – så hjælper vi dig.
Når du modtager Magasinet Danske Udlejere august-udgaven (ca. 18/8-2022) vil du sammen med magasinet få en lille bog – en paragrafnøgle. Den bog får du brug for i mange år fremover.