Skræk scenariet
       
Af Michael Preetzmann, Direktør Danske Udlejere
07.03.24

I starten 2022 var Danske Udlejere bl.a. involveret i et par arrangementer, hvis formål var at gøre ejendomsejere opmærksomme på altaners bæreevne – herunder specielt de såkaldte ”udkragede betonaltaners” mulige kritiske tilstande. Arrangementerne var tilblevet i et samarbejde mellem Grundejernes Investeringsfond, Build AAU, DTU, EjendomDanmark og Danske Udlejere.

Afsættet for arrangementerne var en nylig udkommet rapport fra projektet: kalTAN – som blev igangsat i maj 2021. I december 2022 afsluttede Teknologisk Institut undersøgelsen. Magasinet Danske Udlejere marts 2023 viste på forsiden billede af en kollapset altan – og inde i magasinet lød overskriften:

ÆLDRE BETONALTANER KAN VÆRE TIKKENDE BOMBER
Overskriften refererede til resultaterne fra en større undersøgelse af 100 ældre betonaltaner. Over halvdelen af de undersøgte altaner havde synlige skader i form af revner i belægningen mens 40% af de altaner, der på overfladen ikke havde skader, alligevel viste sig at have fremskredet korrosion.

Rådet fra Teknologisk Institut til ejere af ejendomme med ældre altaner var/er at få disse grundigt undersøgt. Det er ikke muligt selv at undersøge altanerne for de farlige skjulte skader, så man skal i denne forbindelse tage kontakt til byggeteknisk rådgiver som f.eks. Teknologisk Institut eller en rådgivende ingeniør. Læs gerne artiklen i Magasinet Danske Udlejere marts 2023 – siderne: 5-7.

ALTAN KOLLAPSET – EJER ERSTATNINGSANSVARLIG
Ejer af udlejningsejendom ansvarlig for personskader ved fald fra kollapset altan på ejendom i Kolding

Retten i Kolding:

Sagen kort fortalt:
De fire personer, der havde anlagt sagen, kom til skade d. 25. juli 2020, da de stod på en altan, der kollapsede, hvorved de faldt ned på et betonunderlang ved en ejendom i Kolding. Overordnet angik sagen spørgsmålet, om sagsøgte, der på uheldstidspunktet var ejer af den pågældende udlejningsejendom, var erstatningsansvarlig for de alvorlige personskader, som de fire sagsøgere pådrog sig i forbindelse med faldet. Sagen vedrørte ikke konkrete erstatningskrav (beløb).

Ulykken var tidligere blevet efterforsket politimæssigt, og den 25. november 2020 besluttede politiet at standse efterforskningen, fordi der ikke var en rimelig formodning om, at der var begået noget strafbart. Politiet lagde vægt på en teknisk undersøgelse fra august 2020 om årsagen til altanens kollaps og på, at sagsøgte ikke forud for ulykken burde have indset altanens dårlige tilstand.

Sagens udfald
Retten var enig med sagsøgerne i, at sagsøgte som ejendommens ejer var erstatningsansvarlig for de personskader, som faldet fra den kollapsede altan medførte.

Rettens begrundelse var følgende:

”Den pågældende ejendom er efter oplysningerne i sagen opført i 1903. Det er uoplyst, hvornår altanen er påmonteret, men det fremgår af en byggesag fra 1974, at altanen er renoveret i 1973. Efter [den byggesagkyndiges] forklaring lægger retten dog til grund, at de bærende bjælker ikke er blevet udskiftet i forbindelse med renoveringen.

Retten ligger efter notatet (…) til grund, at der var tale om en udkraget altan, hvor altanpladen var udstøbt i beton mellem tre udkragede stålprofiler, der var understøttet af murværket i facaden. Betonpladen var støbt op mod muren, men ikke ind i den. Der var et pudslag på oversiden af betonpladen, som var var forsynet med hulkehl ind mod muren og dørtrinnet til altandøren. Der var ikke pudslag på undersiden af altanen, hvorved stålprofilernes underflanger var synlige, ligesom de to yderste stålprofiler ikke var omstøbt langs siderne, hvorved også siderne var synlige.

Efter den tekniske undersøgelse og den af [den bygningssagkyndige] afgivne forklaring lægger retten til grund, at de synlige dele af stålprofilerne fremtrådte med stærke angreb af rust og deraf følgende afskalninger af betonen, omend de ikke i sig selv var kritiske.

Retten finder, at disse tydelige rustangreb burde have foranlediget [sagsøgte] til at foranstalte en nærmere undersøgelse af altanerne, hvorved altanernes kritiske tilstand ved en begrænset ophugning ved de yderste stålprofiler kunne have været opdaget.

[Sagsøgte] har forklaret, at han, hverken da han købte ejdommen den 1. juli 2019 eller senere, har foretaget en nærmere undersøgelse eller vedligeholdelse af altanerne.

Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder finder retten, at [sagsøgte] herved har handlet ansvarspådragende. Den omstændighed, at rusten i de kritiske tværsnit tilsyneladende ikke har ført til rustudfældninger på de synlige overflader samt det i øvrigt af [sagsøgte] anførte, kan ikke føre til en anden vurdering. Derfor tages sagsøgernes anerkendelsespåstand til følge.”

Sagsøgte skulle herefter betale sagens omkostninger på ca. 76.000 kr.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 7. november 2022.

Vestre Landsrets ankedom
Dommen blev anket til Vestre Landsret, der ved dom af 1. februar 2024 (sag BS-46778/2022-VLR) har stadfæstet dommen med følgende begrundelse:

”[Sagsøgte] var som ejer af ejendommen forpligtet til at sikre, at ejendommen, herunder altanerne, blev holdt i forsvarlig stand, således at de ikke var til fare for ejendommens beboere eller andre.

Ejendommens altaner var ikke i forsvarlig stand, idet altanen på 1. sal kollapsede som følge af korrosion i udliggerjernene inde i murværket. Det er ubestridt, at denne korrosion ikke var synlig.

Det kan som anført i byrettens dom lægges til grund, at [Sagsøgte], hverken da han købte ejendommen eller senere, har foretaget en nærmere undersøgelse eller vedligeholdelse af altanerne.

Det tiltrædes også efter bevisførelsen for landsretten, at den kollapsede altan fremstod i en stand, der burde have foranlediget [Sagsøgte] til at foranstalte en nærmere undersøgelse, hvilket understøttes af, at også ejendommens anden altan efter bevisførelsen, herunder billederne i (…)s rapport, fremstod i meget dårlig stand. Under hensyn hertil sammenholdt med, at [Sagsøgte] drev virksomhed ved udlejning af den pågældende ejendom, burde han være opmærksom på, at der også i øvrigt kunne være behov for en nærmere undersøgelse af ejendommens altaner. Det tiltrædes på denne baggrund, at han har handlet ansvarspådragende, også selvom de synlige skader på altanen ikke var årsag til kollapset.”

Sagsøgte skulle herefter yderligere betale sagens omkostninger for landsretten på 85.000 kr.


Log ind for at læse i magasinet
"


Tilbage