Lederen - marts 2023
       
Af Keld Frederiksen
02.03.23

Altaner

Der har gennem mange år og i forskellige henseender været sat fokus på altaner.

I første omgang har bygningsejere/udlejerne, i flere byer, bl.a. grundet lokalplaner, haft problemer med at få tilladelse
til at udstyre den ældre boligmasse med altaner, da det kunne ”ødelægge facadens udtryk.”

Dernæst vil de fleste lejere gerne have en altan tilknyttet lejligheden.

Der er således mellem lejere og udlejere enighed om, at det er en fordel, at lejligheder er udstyret med altaner.

Opførelse af en altan kræver som hovedregel en byggetilladelse hos Kommunen. Kommunerne har ikke fælles regler, hvorfor man må rette forespørgsel til den lokale kommune, inden man går i gang med projektet. I et vist omfang vil Kommunen vurdere, om ejendommens murværk kan ”bære” en altan – men man er som bygningsejer ansvarlig for, at arbejdet sker håndværksmæssig korrekt og på et sikkert/forsvarligt grundlag. Såfremt man har entreret med en et altanfirma, der har begået en fejl, kan det økonomiske ansvar formentlig sendes videre til dette firma.

Hvilke pligter har en udlejer/bygningsejer i forhold til de enkelte bygningsdele i ejendommen? Udlejer har som udgangspunkt alle forpligtelser – med undtagelse af de pligter, som udlejer i henhold til lejelovens § 115 kan overlade til lejer at forestå.

Vedligeholdelse af altaner og tilknyttede rækværk er klart én af udlejers pligter. Det må dog forventes at en lejer vil gøre udlejer opmærksom på evt. skader, der måtte være opstået i altanens murværk m.v., alt således at der hurtigst muligt kan foretages de nødvendige reparationer.

Det er sjældent, at altaner bryder sammen – men når det sker har det som oftest meget alvorlige følger. Der er derfor al mulig grund til, at der skal føres en form for kontrol med altanerne – eller at der tages nogle ekstra forholdsregler som netop sikrer imod nedstyrtning.

Det er ikke umiddelbart muligt at se på altanen, om den er i risiko for at bryde sammen. Ofte er årsagerne til nedstyrtning ikke synlige – udliggerjernene kan være gennemtærede og dermed mistet bæreevnen og/eller skaderne kan være skjult i altandækket og husets facade.

Teknologisk Institut, Grundejernes Investeringsfond og udlejerorganisationerne har samarbejdet i relation til om der kunne komme klarhed over, hvorvidt det er tilstrækkelig at gennemføre kontrollen med altanerne alene ved stikprøver, eller om det er nødvendig med en kontrol af alle altaner? Konklusionen i denne undersøgelse var bl.a. at mange altaner kan ”gemme på usynlige skader.” Det er derfor ikke muligt at konkludere, at hvis eksempelvis 2 altaner ud af ejendommens samlede antal altaner har tærede udliggerjern – at så har de andre altaner samme problem. Men risikoen foreligger.Tilsvarende kan det ikke konkluderes, at hvis altanerne, udtaget ved stikprøve, ikke har skader – så har alle de andre altaner heller ikke skader.

Til alm. inspiration og vurdering kan det anbefales udlejere at besøge hjemmesiderne hos henholdsvis Grundejernes Investeringsfond (www.gi.dk) og Teknologisk Institut, bl.a.
under www.teknologisk.dk/altanvejledninger/40381

Det kan tillige anbefales at udlejerne kontakter deres forsikringsselskab for afklaring af dækningsomfanget – såvel vedr. de bygningsmæssige skader, men i særdeleshed i relation til de menneskelige skader, som en nedstyrtning kan føre med sig.
Jeg skal lade være op til, den enkelte udlejer med altaner at afgøre, hvilken form for kontrol af altaner, der skal foretages og omfanget deraf, da der som anført ikke er en sikker måde derpå – når bortses fra kontrol ved destruktiv ophugning ved den enkelte altan.

På samme måde, som vi, som udlejere, har pligt til at sikre, at tagplader ikke blæser af taget, at gulvene i lejlighederne ikke braser sammen og at trapperne er forsvarlige at på – og meget mere – så er vi også forpligtede til at holde øje med altanernes bæreevne – og Danske Udlejere opfordrer til, at udlejerne tager disse udfordringer med altaner meget alvorligt.

Der må også – uden at dette skal blive en sovepude – fortsat arbejdes på og forskes i at finde alternative løsninger til at sikre altanerne på en økonomisk og forsvarlig måde, alt til bedste for brugerne af altanerne.


Log ind for at læse i magasinet
"


Tilbage