LOVGIVNINGEN ER VANSKELIG AT FØLGE MED I…..
       
Af Formand Keld Frederiksen
09.09.22

LOVGIVNINGEN ER VANSKELIG AT FØLGE MED I…..


derfor er det nødvendigt at deltage i kurserneDer er næppe nogen, der bestrider at det er vanskeligt at følge med de mange ændringer, der specielt sker indenfor lejelovgivningen.Som bekendt er der pr. 1. juli 2022 gennemført en sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven til én lejelov, benævnt ”Lejeloven.” Det var dog nødvendigt at oprette en ny lov, benævnt ”Lov om Boligforhold,” da paragrafferne og hvad de omhandler, ikke kunne være i én lov.Inden blækket er blevet tørt på den nye lov, er der fremkommet forslag til ændring af denne nye Lejelov. Nogle af ændringerne beror på ”lapsus´er”, som selvfølgelig skal ændres. Der er bl.a. tale om, at det ikke længere skulle være muligt at pristalsregulere lejen i omkostningsbestemte lejemål og i gennemgribende forbedrede lejemål. Dette er ændret i det nye lovforslag.Der opstod tillige krav om, at det blev præciseret, at lejeres tinglyste rettigheder skal respektere de til enhver tid gældende ”størst mulige offentlige lån,” uanset tidspunktet for lånets optagelse. Denne præcisering sker ved at medtage samme tekst, som var gældende i den hidtidige § 7 i Lejeloven.Ovennævnte tilrettelser må man acceptere er nødvendige, når der sker disse omfattende justeringer, selv om der kun er tale om sammenskrivning.Derimod ses det ikke at være acceptabelt, at der sammen med ovennævnte forslag til ændringer samtidig foretages en omfattende ændring af reglerne om Tilbudspligt. Ved lovændringen pr. 1.7.2022, blev det i lovforslagets bemærkninger anført, at tidligere regler blot videreføres, hvilket formuleringen af paragrafferne også gav udtryk for – dog blev det præciseret at spaltning af selskaber også kræver at reglerne om tilbudspligt skal anvendes.Det nye udkast til lovforslag, indeholder imidlertid en bestemmelse om, at reglerne om tilbudspligt, som vi kender, nu skal udvides med de situationer, hvor der over en udlejningsejendom, sker ”kontrol-skifte.” I lovforslaget har man ”kopieret” det regelsæt, som man indførte i BRL § 5 stk. 2 og som skulle forhindre nye ejere af udlejningsejendomme i at foretage ”gennemgribende forbedringer.” Da reglerne om tilbudspligt er yderst komplicerede og indgribende ovenfor den enkelte udlejer, bør forslaget ikke blot medtages i et ændringsforslag, der angives at være af formel karakter. Denne del af forslaget bør derfor udgå af forslaget og gennemgå en mere grundig sagsbehandling i Ministeriet, inden forslaget fremsættes i Folketinget. Danske Udlejere vil opfordre Ministeriet til, at dette sker.---Indenrigs- og boligministeriet er ved disse mange lovændringer skyld i, at der til stadighed skal afholdes kurser for udlejerne, således at de kan følge med i de mange ændringer på lejelovsområdet. Denne forpligtelse til at afholde kurser opfylder Danske Udlejere til fulde – og vore medlemmer er flittige til at benytte sig af disse kursustilbud.Jeg skal således hermed lave reklamer for de mange kurser, som afholdes i det kommende halvår – og som ikke alene handler om ændringerne, som sammenskrivningen af ??lejelovene er skyld i – men som også handler om de traditionelle lejeretlige emner, som lejeregulering og fraflytningssager. Ny retspraksis kræver også at man som udlejer har fordele ved at deltage i disse kurser. Se kursusprogrammet side 10-17 i dette magasin.
Tilbage