LEJERS BETALING FOR FORBRUG AF VAND
       
Af Direktør Michael Preetzmann
30.05.22Kan udlejer mod lejernes vilje indføre betaling for forbrug efter fordelingsregnskab?

I Magasinet Danske Udlejere marts 2022 bragt vi en længere artikel om emnet vandregnskaber og lejers betaling for vand.Betaling for vand – udgangspunktet


Dem fremgår af lejelovens § 36, stk. 2, og § 40, stk. 2, at udgifterne til lejernes forbrug af vand kun kan opkræves særskilt via vandregnskab, hvis der er installeret egnede forbrugsmålere, og udgifterne fordeles efter disse. Omvendt kan siges, at hvis ikke der er individuelle målere i lejemålene, er udgiften til vandforbrug pr. definition inkluderet i huslejen – og kan dermed ikke opkræves separat.Kan betaling for vandforbrug efterfølgende indføres?


Ja – er svaret, men det er en smule vanskeligt.


Vi antager scenariet:


En udlejer køber en ejendom indeholdende 4 lejemål. Alle lejemål er udlejede, og der er ikke monteret individuelle vandmålere i nogle af lejemålene. Lejekontrakterne er indgået for en del år siden (hvor udgiften til vand var minimal) og indeholder derfor ikke aconto-vand-forbrug (heldigvis – ellers ulovlig og mulig tilbagebetaling). Den nye ejer/udlejer ved, at vandudgiften kun går én vej – nemlig opad – og ønsker derfor at få indført betaling for den enkelte lejers forbrug (undersøgelser viser i øvrigt, at vandforbruget falder drastisk, når der kommer målere på – og egenbetaling).


Hvilke muligheder har den nye udlejer?1) En frivillig aftale mellem lejerne og udlejeren gående ud på, at udlejer sørger for og betaler for montering af egnede vandmålere i alle lejemål. Lejerne går i aftalen med på at give adgang til lejemålene og bekræfter i øvrigt, at man har aftalt, at huslejen sænkes med kr. ???? (tallet bør afspejle en estimeret aktuel udgift til vandforbrug i det enkelte lejemål) – og at samme beløb i fremtiden opkræves som acontovand sammen med den normale huslejeopkrævning.Udlejeren kan evt. – for at få lejerne til at acceptere denne frivillige aftale – love IKKE at pålægge udgifterne til overgang til forbrug via vandregnskabet. Det er jo ellers således, at såfremt man overgår til lejerbetalt vand, kan udgiften til etablering og indkøb af målere afregnes via vandregnskabet, dette følger af lejelovens § 36, stk. 2.
2) Lejerne (eller et flertal af disse) ønsker selv betaling for eget forbrug. Dette er nok de færreste udlejere, som oplever dette, men skulle det ske, så bør udlejer naturligvis efterkomme dette (hvis det teknisk og økonomisk er muligt). Igen her: Lejen reduceres med den anslåede udgift til vand – hvorefter der for fremtiden opkræves acontovand. Husk: Nu skal der aflægges lovligt vandregnskab (på basis af tal fra de ny opsatte målere). Udgiften til etablering og indkøb af målere pålægges det førstkommende vandregnskab (og betales dermed af lejerne).
3) Én af lejerne opsiger og flytter. Udlejer kan nu få opsat målere i dette ene lejemål. Det er i øvrigt (ved renoveringer) påbudt jfr. byggeloven at ”forberede” til montering af vandmålere. Den nye lejekontrakt skal udfærdiges således, at udlejer leverer vand og modtager månedlige acontobetalinger og afregnet årligt via aflagt vandregnskab. Vandregnskabet gælder således ”kun” dette ene lejemål – idet det er det eneste, som opfylder betingelserne for ”retten til at opkræve vand efter forbrug = opsatte egnede målere”. Her skal dog nævnes, at der findes divergerende opfattelser af lovligheden af i dette arrangement, idet nogen mener, at loven må tolkes således, at der skal være egnede målere monteret i alle lejemål. Danske Udlejere mener, at det beskrevne arrangement er lovligt.
4) Alle lejerne giver udlejer adgang til at montere individuelle målere. Dette sker efter udlejer har lovet IKKE at opkræve acontobetaling for vand overfor de nuværende lejere. I det øjeblik en nuværende lejer flytter, kan der laves en ny lejekontrakt – ligesom princippet nr. 3 – dvs. den nye lejer kommer til at betale for sit forbrug – afregnet via et vandregnskab – mens de 3 andre lejere ikke betaler efter forbrug. I takt med at de ”gamle” lejere flytter, kan ejendommen langsomt overgå fra leje inkl. vandforbrug til leje excl. vandforbrug afregnet via et årligt forbrugsregnskab. Vær forsigtig med denne fremgangsmåde, hvis du behandler en storhusejendom (her kan misundelsesparagraffen i BRL § 5, stk. 12 drille).Formålet med denne artikel har været at informere om, at der foreligger muligheder for at overgå til betaling efter forbrug. Det er samtidig den mest retfærdige og miljørigtige måde at afregne lejers forbrug. Forbruget falder nemlig i tak med indførelse af egenbetaling – det ved enhver.

Tilbage