PÅKRAVSBREVET OG OPHÆVELSESBREVET
       
Af Direktør Michael Preetzmann
03.01.22

NÅR LEJEREN IKKE BETALER SIN HUSLEJE


PÅKRAVSBREVET OG OPHÆVELSESBREVET


HVORNÅR MÅ DE SENDES I 2022?Udlejer lever af at udleje sine lejemål. Derfor skal udlejer modtage den månedlige husleje og evt. forbrugsomkostninger (pligtige pengeydelser) til tiden – hver måned! Til tiden er alt andet lige d. 1. i måneden.PÅKRAVSBREVET / RESTANCEBREVET


Hvis udlejer d. 1. i måneden konstaterer, at huslejen ikke er modtaget på dennes konto fra lejeren, er der helt specifikke regler, som udlejer SKAL iagttage. Lejelovens § 93, stk. 2 lyder:


Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Er den i 2. pkt. nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber den i 2. pkt. nævnte frist på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 250 kr. Det i 5. pkt. nævnte beløb er opgjort i 2009-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. (Redaktion: kr. 287/2021 og kr. 291/2022)Påkravsbrevet må altså først sendes 3 hverdage efter sidste rettidige betalingsdag. Lejeren kan altså rettidigt betale sin husleje hele den 1.. Hvis d. 1. falder på en helligdag, en lørdag eller Grundlovsdag udskydes forfaldsdagen (altså den sidste rettidige betalingsdag) til den følgende hverdag. I år 2022 falder d. 1. januar på en lørdag – hvorfor sidste rettidige betalingsdag udskydes til mandag d. 3. januar 2022. Påkravsbrevet må således først sendes fredag d. 7. januar 2022 (3 hverdage efter d. 3. januar). Påkravsbrevet må IKKE afsendes før hele den sidste dag (dvs. den 3. hverdagen) er gået. Skulle denne 3. hverdag være en lørdag eller Grundlovsdag – må påkravsbrevet først sendes den følgende hverdag.


Påkravsbrevet SKAL sendes i papirform – dvs. det kan/må ikke sendes pr. mail/sms eller lignende. Danske Udlejere anbefaler, at påkravsbrevet sendes som: Quick/anbefalet og som alm. brev (altså: 2 breve med samme indhold). Påkravsbrevet kan dog også afleveres personligt – dvs. pr. bud – husk kvittering på modtagelsen fra modtager – eller medbring et vidne, som kan bekræfte, at brevet er afleveret til lejeren – eller forsøgt afleveret – og derefter puttet i postkassen hos lejeren.


Årsagen til, at Danske Udlejere anbefaler brug af Quick/anbefalet er, at man er sikker på, at dette brev er fremme dagen efter (med visse undtagelser). Når udlejeren via Track & Trace har sikret sig, at Quick/anbefalet-påkravet er kommet frem, kan udlejeren begynde at tælle 14 dage frem – dvs. fra og med dagen EFTER påkravsbrevet er kommet frem.


Danske Udlejeres forslag til et påkravsbrev kan ses på hjemmesiden / formularer / E1OPHÆVELSESBREVET


Ophævelsesbrevet må sendes dagen efter udløbet af 14 dages fristen. Når de 14 dage beregnes/tælles – medregnes søn-og helligdage. Udløber 14-dages-fristen på en helligdag, lørdag eller grundlovsdag, udskydes fristen til næstkommende hverdag.


Der er ikke krav til skriftlighed til ophævelsesbrevet – men – af bevismæssige årsager råder vi til, at udlejer kan føre bevis for, hvornår ophævelsesbrevet er afsendt – og hvornår det beviseligt er kommet frem.


Er der i beregning af dage den mindste tvivl – så gør udlejeren klogt i at lægge 1 eller 2 ekstra dage oveni – idet konsekvensen af at have sendt ét af brevene for tidligt er: ”En ommer”.


I nedennævnte antager vi, at et påkravsbrev afsendt en fredag IKKE postomdeles om lørdagen – men først kommer frem om mandagen. Vi antager også – der er nemlig uenighed blandt ”de lærde” om f.eks. et påkravsbrev må sendes om lørdagen. For ikke at risikere at blive underkendt i et nævn eller fogedret – hopper vi konsekvent over lørdagen.Danske Udlejeres forslag til et ophævelsesbrev kan ses på hjemmesiden / formularer / E3Sidste rettidige betalingsdag Påkravsbrev må sendes Påkravsbrev fremme (tjek T&T) Ophævelse må sendes3/1-2022 7/1-2022 10/1-2022 25/1-2022


1/2-2022 7/2-2022 8/2-2022 23/2-2022


1/3-2022 7/3-2022 8/3-2022 23/3-2022


1/4 -2022 7/4-2022 8/4-2022 25/4-2022


2/5-2022 6/5-2022 9/5-2022 24/5-2022


1/6-2022 8/6-2022 9/6-2022 24/6-2022


1/7-2022 7/7-2022 8/7-2022 25/7-2022


1/8-2022 5/8-2022 8/8-2022 23/8-2022


1/9-2022 7/9-2022 8/9-2022 23/9-2022


3/10-2022 7/10-2022 10/10-2022 25/10-2022


1/11-2022 7/11-2022 8/11-2022 23/11-2022


1/12-2022 7/12-2022 8/12-2022 23/12-2022
Tilbage