FLERE GODE OG BILLIGE BOLIGER.....
       
Af Formand Keld Frederiksen
06.12.21Som udlejere er vi ofte - mildest talt - forundrede over de mange restriktioner og kontrolforanstaltninger m.v. som branchen er underlagt.Er der grund til det?Aftalefriheden indenfor lejelovgivningen er et punkt som udlejerbranchen gennem mange år - altid - har kæmpet for at få gennemført. Hvorfor kan lovgiver ikke vise os en sådan tillid, at vi bliver underlagt de regler som i øvrigt er gældende mellem 2 parter, som ønsker at indgå en aftale med hinanden? Ingen skal selvfølgelig kunne indgå aftaler, som i forhold til det generelle marked kan betragtes som indgået på urimelige vilkår. Derfor har Aftaleloven nogle bestemmelser, som bl.a. beskytter den part, som har indgået en aftale, som er urimelig (Aftalelovens § 36).Det er gennem årene blevet løsnet lidt op for lejefastsættelsesreglerne.Når der er mangel på lejeboliger, har udlejningsbranchen fået tilbudt nye former for lejefastsættelse. Med virkning fra 31.12.1991 blev reglerne for lejefastsættelse i nyopførte lejligheder ændret således, at der i sådanne lejligheder kan aftales "markedsleje" frem for "det lejedes værdi" eller "den omkostningsbestemte leje." Det samme blev tilfældet, hvis udlejer indrettede lejligheder i erhvervslejemål, der pr. 31.12.1991 blev benyttet til erhverv, og således ikke længere kunne udlejes til erhverv.Derved blev det teknisk muligt at få en rimelig forrentning af sin investering. Men der var/er stadig risiko for - som i så mange andre brancher - at investeringen ikke kan give et tilstrækkeligt afkast og/eller at mulighederne for at udleje lejlighederne forsvinder. Men - udlejerbranchen var og er fortsat med til at løse problemerne med, at der var mangel på boliger. Det kan vi også være stolte af.Med virkning fra 1.7.2004, blev der indført en regel om, at huslejen i lejemål indrettet i uudnyttede tag-etager og i nye "påbyggede" etager på udlejningsejendomme kunne aftales til markedslejen, men fortsat under nogle regler, som den ikke-sagkyndige udlejer let kunne overse/glemme.Så - branchen siger tak for disse lempelser på disse begrænsede områder - som formentlig alene blev accepteret fra lovgivers side, for at få løst problemerne med mangel på lejligheder i de centrale dele af de større byer i Danmark. Udlejerne bidrog med at skaffe flere boliger, hvilket vi også kan være stolte af. Politikerne var selvfølgelig bekendt med, at der ikke ville blive opført nye boliger, hvis der ikke blev ændret lidt i lejelovgivningen angående fastsættelse af huslejen. Lejen for disse lejemål, der nu er ca. 30 år gamle reguleres/fastsættes fortsat som markedslejen, og ingen ses at være blevet snydt i den forbindelse.Da politikerne også i 1994 gerne ville have den ældre del af boligmarkedet renoveret, blev der indført nye regler for lejefastsættelsen, således at "den omkostningsbestemte husleje" i de regulerede kommuner kunne ændres til "det lejedes værdi," hvis udlejer under særdeles bureaukratisk vis og under iagttagelse af mange og besværlige regler, foretog forbedringer på ejendommen/i lejemålene - såkaldte "gennemgribende forbedringer" - BRL. § 5 stk. 2.Dette resulterede i, at branchen tog imod denne nye mulighed - på trods af besværlighederne - og har uden offentlig støtte renoveret store dele af den ældre del af boligmassen.Igen et punkt, hvor udlejerbranchen kan være stolte af at have medvirket til at forbedre boligmassen. Forløbet efter ovennævnte ændringer viser, at udlejerbranchen på seriøs vis har påtaget sig opgaven med at skaffe gode og sunde boliger til befolkningen.Nu barsler Boligministeren med et boligudspil, hvorefter der, specielt i København og de større danske byer, skal skaffes billigere boliger, således at personer på lavtlønsjob eller på overførselsindkomst også skal kunne bo i København og andre større byer.Man må forvente at Ministeriet inviterer udlejerbranchen til sådanne drøftelser, idet vi gennem mange år - se ovennævnte redegørelse - har bidraget væsentlig til at afhjælpe manglen på gode boliger. Dét kan vi igen.Såfremt vi ikke inviteres - vil Danske Udlejere melde sig på banen for at få gennemført en plan for, hvorledes der skabes nye boliger - med skyldig hensyntagen til det eksisterende marked for boliger, som politikerne har været med til at etablere for udlejernes investeringer.
Tilbage