NYT LOVFORSLAG VIL INVOLVERE UDLEJERE I KONFLIKTER MELLEM FREMLEJEGIVER OG FREMLEJETAGER
       
Af Formand Keld Frederiksen
09.06.21

Endnu et lovforslag vil give de danske udlejere endnu flere forpligtigelser og økonomiske byrder - ENDDA I EN SITUATION, HVOR UDLEJEREN PÅ INGEN MÅDE ER PART I EN EVENTUEL KONFLIKT !Her er Danske Udlejeres høringsvar til dette lovforslag:im@im.dk


Indenrigs- og Boligministeriet


Holmens Kanal 22


10600 København K


8. juni, 2021

Vedr. sagsnr. 2021 – 2430 - høringssvar til høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdeneMed henvisning til det ovennævnte lovforslag, skal Danske Udlejere herved fremkomme med kommentarer til forslaget.Den i flg. lejelovgivningen indrømmede ret for lejere til at fremleje lejligheder elle dele deraf, er en i enhver henseende fordelagtig regel for lejere. Der kan være behov for at bevare denne regel – men det skal ske under skyldig hensyntagen til de øvrige lejere og ejendommens ejer.Ad LL § 34 stk. 1, 4. pkt.


I relation til tilføjelsen i LL § 34 stk. 1, 4. pkt., skal det fremhæves, at der ikke ses at være behov for en ændring af denne bestemmelse. Såfremt fremlejetagere vil være sikre på, at modtage indbetalt depositum tilbagebetalt ved fremlejemålets ophør, eller være sikre på, at fremlejetager kan anvende forudbetalt leje til betaling af leje i den sidste del af lejeperioden, kan fremlejetageren kræve indbetalingen deponeret eller kræve en bankgaranti af fremlejegiveren.Strafbestemmelsen i forslagets § 34 stk. 7, skal ikke kommenteres fra udlejersiden – men det ses ikke at være nødvendig at indsætte strafbestemmelser i Lejeloven.Ad. BRL §42 stk. 6


Som anført ovenfor er lejer tillagt en ret til at fremleje lejligheden helt eller delvist. Denne ret skal ikke resultere i, at udlejer pålægges pligt til at involvere sig i tvister mellem fremlejegiver og fremlejetager - et kontraktsforhold, som udlejer ikke har haft indflydelse på blev etableret, ligesom udlejer ej heller har haft indflydelse på vilkårene i fremlejekontrakten. I det omfang, at udlejer har accepteret valg af fremlejetager, kunne det måske være rimeligt, at udlejer skulle involvere sig, hvis der opstod uenighed omkring forhold, som udlejer har været med til at aftale.Ad LL § 83 stk. 1, litra e


Som anført ovenfor skal udlejer ikke pålægges pligt til at igangsætte en sag ved Huslejenævnet / Boligretten, grundet uenigheder mellem lejeren og dennes fremlejetager. Der ses ikke at være behov for en sådan regel og endnu mindre ses der at være grund til at pålægge udlejer disse store omkostninger – dels til egen rådgiver/advokat – og dels til fremlejegivers/lejers advokat, hvis sagen ikke gennemføres med et for udlejer gunstigt resultat.

Danske Udlejere skal derfor kraftigt fraråde, at udlejer pålægges disse byrder. Lovgiver må i stedet indføre nogle regler, som direkte vedrører forholdet mellem kontraktsparterne – lejer/fremlejegiver og fremlejetager - og undlade at involvere udlejer, der i så henseende skal betragtes som en udenforstående trediemand. Hvis lovgiver synes, at problemerne for fremlejetagere er uoverstigelige, kunne lovgiver i stedet begrænse de nuværende muligheder for fremleje.Såfremt udlejer skal involvere sig i nævnte konflikter mellem fremlejegiver og femlejetager, kan der let opstå andre tvister med lejerne i ejendommen, hvilket også kan resultere i lejetab for udlejer.Ad LL § 83 stk. 3:


Som anført ovenfor, skal udlejer ikke kunne pålægges pligter og på ingen måde økonomiske forpligtelser, hvis der opstår uenigheder mellem lejer/fremlejegiver og fremlejetager. Den foreslåede bestemmelse i § 83 stk. 3 bør derfor udgå.Generelt vil disse nye regler pålægge udlejerne endnu flere administrative byrder og økonomiske risici, hvilket vi venligst skal anmode om ikke gennemføres.Danske Udlejere supplerer gerne ovennævnte, såfremt der er behov herfor.Med venlig hilsenDANSKE UDLEJEREKeld Frederiksen


Formandkf@hviid-frederiksen.dk


97 44 14 44 / 40 15 30 58
Tilbage