… at rette smed for bager ….*
       
Af Formand Keld Frederiksen
22.03.21
Som det nok er kommet flere private udlejere for øre, har landets Boligminister igen været i pressen for at udtale sig om de mange regler i lejelovgivningen, som er til ulempe for lejerne.Konkret drejede det sig om, at lejere kan have vanskeligheder med at få tilbagebetalt indbetalte deposita.Som bekendt har en lejer i forhold til en udlejer pant i ejendommen til sikkerhed for tilbagebetalingen, endda forud for al pantegæld i ejendommen, hvorfor lejere i realiteten er 100 % sikre på, at de kan få deres deposita tilbagebetalt.Den konkrete sag blev i pressen omtalt som om, at det er en privat udlejer, der kynisk og uden hensyn til lejernes forhold franarrede stakkels lejere deposita, som de så aldrig fik tilbagebetalt – og måske ej heller fik mulighed for at flytte ind i lejemålet.Overordnet kunne Boligministeren have ret i at en sådan retstilstand kunne give anledning til – igen - at se på om disse regler nu også gav lejerne en rimelig beskyttelse og sikkerhed for at få depositummet tilbagebetalt.Men – man må minde Boligministeren om, at den omtalte person, der har snydt mange lejere ikke er en privat udlejer, der udlejer sine lejligheder. Nej – det er en lejer, der har lejet en større herskabslejlighed og derefter fremlejet (udlejet) flere af værelserne i lejligheden til studerende, derunder udenlandske studerende, der nok ikke har kendskab til de danske indviklede lejeretlige regler.Der har således ikke været grund til at kritisere den private udlejningssektor, men man må erkende, at det er populært stof i aviserne og på tv – og derfor får det medieplads.Danske Udlejere har intet imod, at Ministeren igen ser på reglerne om fremleje. Helt tilbage i 2010 blev der indført en regel i LL § 34, hvorefter en fremlejetager – der jo ikke har pant i ejendommen til sikkerhed for tilbagebetaling af depositum – er berettiget til, i stedet for indbetaling af kontant depositum til fremlejegiver, at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller kræve depositummet deponeret på en særskilt deponeringskonto. På denne måde er fremlejetageren sikret mod at blive snydt. Det påhviler Ministeren og lejerorganisationerne at orientere lejerne om disse muligheder!Set fra et andet synspunkt er den private udlejer, der udlejer en lejlighed til en lejer, der anvender lejligheden til at snyde og bedrage fremlejetagere selvsagt ikke interesseret i at foretage udlejning til en sådan person? Det giver den pågældende ejendom et dårligt ry, og dét er ingen udlejer interesseret i.Udlejer skal derfor være opmærksom på reglerne i LL § 69 og 70 angående hhv. delvis fremleje og fuldstændig fremleje. I disse regler, hvortil der henvises, er der en del begrænsninger, bl.a. med hensyn til, hvor mange der må bo i lejligheden. Hvis lejeren ikke overholder disse regler, har udlejer mulighed for, efter afgivelse af påbud om ophør af den ulovlige tilstand, at opsige eller ophæve lejemålet.Ud over denne mulighed, som dog ofte giver anledning til bevismæssige problematikker til fordel for lejeren, kunne det overvejes at indsætte en bestemmelse i lejeloven om, at en udlejer er berettiget til at hæve et lejemål, hvis det konstateres at en lejer, der også er fremlejegiver, har begået bedrageri/strafbart forhold i relation til en fremlejetager.Ministeren har ved sin markedsføring igen forsøgt at sætte den private udlejningssektor i et dårligt lys – det er selvsagt ikke rimeligt. Men - lad os håbe, at mere erfaring hos Ministeren i relation til at forstå de indviklede regler i lejelovgivningen, giver mulighed for at der fremadrettet bliver taget rimelige hensyn til den sektor, der er med til at sikre, at landets borgere har ”tag over hovedet.”

*Rette smed for bagerUdtrykkets historiske tilblivelse forklares på flere måder – bl.a. hjemmesiden: Ordforklaring.dk:Takket være historieskriveren Saxo (ca. 1160-1208) kender vi den nøjagtige oprindelse til denne vending, der egentlig er ret intetsigende, hvis man ikke kender den ulykkelige historie bag.


Historien udspilledes i den lille landsby Galten, hvor fiskehandleren Hørman Helgrimsøn også stod for undervisningen af byens børn. Som følge af sin rolle som underviser, havde han tillagt sig en vane med altid at rette på folk, der udtalte ordene forkert.


Han havde ofte rettet på byens smed, Arman Brix, hvor smeden blot havde trukket på skuldrene. Men en dag gik det galt, fordi han rettede på smeden foran bageren. Smeden skulle giftes med bagerens datter, og følte sig nedgjort i sin kommende svigerfars øjne. Han plantede derfor resolut sin forhammer i hovedet på fiskehandleren, der straks udåndede. Dermed opstod vendingen "Man skal ikke rette smeden foran bageren". Gennem årene er vendingen blevet forkortet til "Rette smed for bager".
Tilbage