MERE EED
       
Af Direktør Michael Preetzmann
02.03.21
Energieffektivitetsdirektivet – i relation til udlejede parcelhuseUdlejet parcelhus


Et medlem skriver:


”EED = ENEREGIEFFEKTIVITETSDIREKTIVET” (s. 41-42) – jeg har 4 huse som udlejes selvstændigt. 2 af disse har fjernvarme. De betaler a conto, og der afregnes årligt. Er disse huse også omfattet af ovenstående krav om modtagelse af 2 årlige aflæsninger? Det er jo kun dem, der benytter varmen, og de kan egentlig selv aflæse deres varmemålere og udregne deres forbrug?”Svaret er nej – idet:


Ifølge BEK nr. 2251 af 29/12/2020 – Energioplysningsbekendtgørelsen:§ 1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på energivirksomheder og ejere af bygninger med fordelingsmålere og omhandler deres forpligtigelser til at oplyse slutkunder og slutbrugere om deres energiforbrug, fakturering i medfør heraf samt andre faktureringsoplysninger.


§ 2 I denne bekendtgørelse forstås ved:


1. Afregningsmålere: En måler, der danner grundlag for afregning med energivirksomheden


2. Datahub: En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk, og som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner og kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark, jf. § 5, nr. 3, i lov om elforsyning.


3. Energivirksomhed: Samlet betegnelse for elhandels-,net-, varmedistributions-og fjernkølingsdistributionsvirksomheder, naturgasdistributionsselskaber samt naturgasleverandører


4. Fordelingsmålere: En måler, der har til formål at fordele det målte forbrug på en afregningsmåler mellem flere slutkunder eller slutbrugere


5. + flere definitioner


Altså:


En lejer/forbruger i et udlejet parcelhus, hvad enten denne betaler aconto-varme til en udlejer, eller selv betaler direkte til varmeværket, skal selv holde sig orienteret om sit forbrug. Ejeren af det udlejede parcelhus er altså ikke ansvarlig for at efterleve de nye regler om øget frekvens på aflæsning af måleren og de deraf følgende øgede informationskrav (beskrevet i Energieffektivitetsdirektivet).


Svaret udledes af:


Finder anvendelse på ejere af bygninger med fordelingsmålere – og en fordelingsmåler er ikke det samme som en varmemåler placeret i et parcelhus – og som ”kun” måler forbruget i dette ene hus.

Tilbage