OMKOSTNINGER TIL RENOVATION BETALES AF UDLEJER - UANSET AFTALE MED LEJER
       
Af Advokaterne Louise Grunnet og Martin Sohn - HOLST, ADVOKATER, AARHUS
02.03.21


Højesteret har i en helt ny dom (U2021.455/2 H) fastslået, at udgifter til renovation er en driftsudgift, som skal være indeholdt i lejen – dette uanset, at lejer selv har indgået en særskilt aftale med renovationsselskabet.De seneste år er der opført mange rækkehusbebyggelser, som blandt andet henvender sig til mindre familier med småbørn. Dommen fra Højesteret er relevant for ejendomsudviklere og udlejere af særligt rækkehusbebyggelse, hvor renovationsbehovet ofte varierer fra husstand til husstand.Aftaler om lejers betaling af renovationsudgifter direkte til renovationsselskabHøjesteret fastslog i dom fra 2018, at udgifter til renovation anses som en driftsudgift, der skal være indeholdt i lejen, idet lejeloven ikke give udlejer ret til at opkræve særskilt betaling for driftsudgifter ud over lejen.I den nyeste sag fra Højesteret var der tale om en rækkehusbebyggelse. Udlejer havde i lejekontrakternes § 11 indsat en bestemmelse om, at lejerne skulle betale for renovation direkte til forsyningsselskabet/Odense Renovation. De enkelte lejer havde derfor indgået en særskilt aftale med renovationsselskabet, der kunne tilpasses den enkelte boligs behov for renovation,Denne klausul ændrede ifølge Højesteret ikke på, at lejeloven ikke indeholder hjemmel til at opkræve udgifter ud over lejen hos lejerne, som også fastslået i dommen fra 2018. Udgifter til renovation anses som en driftsudgift, der skal være indeholdt i lejen, og udlejer af rækkehusbebyggelsen var derfor ikke berettiget til at lade lejerne betale for renovation direkte til renovationsselskabet, men måtte selv afholde udgiften.Højesteret lægger vægt på, at en aftale som i den omhandlede sag, hvorefter lejer skal betale renovationsudgifter direkte til renovationsselskabet må sidestilles med, at der skal ske særskilt betaling for renovation som et tillæg til huslejen, og at det reelt er udtryk for, at lejerne skal betale en driftsudgift, som påhviler udlejer, og som udlejer i øvrigt ikke kan kræve betalt ud over huslejen.Driftsudgifter afholdes af udlejerSom udlejer af en rækkehusbebyggelse kan det synes oplagt, at lejerne selv kan indgå aftaler om renovationsbehov med leverandøren, henset til at de enkelte familier kan have meget forskellige behov.Hensynet til gennemsigtigheden for lejerne vedrørende huslejen vægter dog højest, hvilket er en af grundene til, at Højesteret har fastslået, at en driftsudgift som renovation ikke kan kræves betalt udover huslejen.Som udlejer skal man derfor være opmærksom på, at selvom lejere kan have særskilte ønsker til størrelsen på renovationsspandene, hvor ofte de skal tømmes og lignende, så kan udlejer ikke kræve særskilt betaling herfor. I stedet pålægges sådanne udgifter udlejer som en driftsudgift. Det er her uden betydning, om lejer ifølge lejekontrakten er pålagt at indgå en særskilt aftale med renovationsselskabet.Skal vi hjælpe dig?Ønsker at høre mere, eller har du brug for vejledning i en konkret sag, så er vores specialister indenfor lejeret altid klar til at hjælpe dig.

Tilbage