RETSSYSTEMET
       
Af Formand Keld Frederiksen
23.02.21LEDEREN AF FORMAND KELD FREDERIKSEN


Retssystemet, i relation til hvorledes uenigheder omkring beboelseslejemål skal løses, har siden år 2000 været opbygget således:


1) Indbringelse for huslejenævnet i kommunen: Huslejenævnet består af en formand, der skal være jurist og 2 nævnsrepræsentanter – én fra lejer- og én fra udlejersiden. Forud for år 2000 var der kun huslejenævn i de regulerede kommuner. Huslejenævnenes afgørelse kan af den part, der ikke får medhold, indbringes for:


2) Boligretten i byretskredsen (byretten kaldes boligretten, når sagen drejer sig om lejeretlige forhold). Boligretten kan suppleres med 2 boligdommere – én fra lejer- og én fra udlejersiden. Boligrettens afgørelse kan indbringes for:


3) Landsretten (Østre Landsret, hvis sagen vedrører en bolig øst for Lillebælt og Vestre Landsret, hvis sagen drejer sig om en bolig i Jylland). Landsretten består af 3 juridiske dommere. Landsrettens dom kan – hvis der gives en særlig tilladelse dertil - indbringes for:


4) Højesteret.I 2007 fremkom byretspræsident Otto Bisgaard i Ugeskrift for Retsvæsen 2007.17 med en artikel, der havde overskriften ”Afskaf boligretterne.” Begrundelsen for dette standpunkt var specielt, at der kunne være risiko for, at lægdommerne kunne være inhabile, når lægdommerne jo ofte vælges efter indstilling fra parterne (lejer- eller udlejer-advokaten). Denne artikel kommenterede undertegnede i Ugeskrift for Retsvæsen 2017.92 med overskriften ”Bevar boligretten.” Indtil videre er boligretteren bevaret – det vil sige med deltagelse af lægdommere – men, man kan spørge: Bliver det ved?


Ovennævnte overvejelser om bevarelse eller afskaffelse af boligretterne - dvs.om der skal medvirke lægdommere i byretterne – er p.t. ikke til drøftelse – men kan hurtig komme på dagsordenen. Dette skyldes, at Boligministeren har nedsat et udvalg – benævnt Udvalg vedr. huslejenævnenes organisering. Lejer- og udlejer-organisationerne er repræsenteret i udvalget, der ventes at fremkomme med en rapport medio 2021.


Formået med udvalget ”er at analysere, hvordan indsatsen for at løse tvister mellem lejere og udlejere mest hensigtsmæssigt organiseres.” Udvalget er nedsat af Regeringen og dens støttepartier og Dansk Folkeparti. I kommissoriet anføres det, at ”der er et ønske om, at professionalisere arbejdet i huslejenævnene, sikre kortere og mere ensartet sagsbehandling på tværs af landet og styrke lejernes retssikkerhed.”


Der vil i forløbet blive arbejdet med flere modeller for, hvorledes arbejdet kan foregå i nævnene – og det må forventes, at udvalget vil fremkomme med forslag til ændring af den organisatoriske opbygning m.v.


Ved udvalgsarbejdet vil det selvsagt blive overvejet om huslejenævnene skal være


1) et tvistenævn, hvor det ikke er nødvendigt for parterne at engagere advokater, og hvor parterne vejledes for om mulig ved ”forhandling” at nå frem til en hurtig løsning eller


2) om der blot skal være tale om en ”underinstans” i forhold til boligretten – og hvor det forventes, at parterne på samme måde som i boligretten, møder med advokater, der fremkommer med mundtlige eller skriftlige proceduremæssige indlæg.


Kommissoriet anfører, at lejernes retssikkerhed skal styrkes. Som udlejer skal det fremhæves, at retssikkerheden ikke skal styrkes så meget til fordel for lejerne, at udlejernes retssikkerhed bliver trådt under fode. Denne retssikkerhed skal selvfølgelig være afbalanceret, sat i forhold til de materielle regler i lejelovgivningen. I den forbindelse skal det præciseres, at kommissoriets opgave ikke er at fremkomme med forslag til ændring af de materielle regler i lejelovgivningen, men alene de formelle regler der skal ”styre” de materielle regler. Dette er en svær balancegang, da kompleksiteten i de materielle regler jo påvirker, at de formelle regler også vil blive komplicerede. Forenklede formelle regler kræver derfor, at de materielle lejeretlige regler forenkles. Det emne er dog ikke på dagsordenen på nuværende tidspunkt, men det er Danske Udlejeres evige og vigtigste opgave at søge reglerne forenklet til fordel for udlejerne.

Tilbage