GODT NYTÅR
       
Af Formand Keld Frederiksen
01.02.21


Efter at vi nu er nået lidt ind i det nye år – 2021 – er der behov for lige at stoppe op og gentage det ønske, som vi traditionelt gir hinanden, når vi passerer årsskiftet og en kort periode derefter.


I år er der ekstra god grund til at fremkomme med disse ønsker, når man ser på, hvilke problemer 2020 har budt os alle. Corona´en/pandemien forårsagede, at mange detailbutikker måtte tvangslukke, ligesom mange øvrige virksomheder indenfor sundhed og pleje måtte holde lukket.


Disse tvangslukninger gav anledning til en vis uro i relation til, hvem der skal betale for de ekstra udgifter/manglende indtægter, som en sådan meddelelse fra Regeringen/Sundhedsmyndighederne gav anledning til. Kort fortalt, mente erhvervslejerne overordnet, at de herefter var berettiget til at undlade at betale husleje til udlejerne. Deroverfor stod udlejerne, som fastholdt, at der ikke var grundlag for at lejerne kunne undlade at betale husleje. En del udlejere har dog velvilligt bidraget til, at lejerne enten kunne få nedslag i lejen eller udsættelse med betalingen. Der var grobund for store konflikter, men der blev hurtig ”enighed” om, at huslejen skulle betales.


Ved fremtidige indgreb fra politisk og sundhedsmyndighedernes side bør der forinden, der meldes ud med drastiske indgreb være taget stilling til, hvorledes disse indgreb vil blive håndteret/skal håndteres ”ude i samfundet - derunder om og i givet fald, hvorledes butikkerne skal kompenseres for, at de tvinges til at holde lukket. Skal butikkerne selv bære de økonomiske konsekvenser, eller skal de deles med kunderne og/eller med udlejerne. Samtidig skal der selvsagt straks tages stilling til, hvorledes der skal kompenseres.


Håndteringen af forholdene omkring nedslagtningen af mink har på samme måde været en beslutning som tilsyneladende har været enkel og uden de store overvejelser – og igen uden samtidig at have en afklaring på, hvorvidt og i hvilket omfang minkavlerne skulle kompenseres og uden klarhed over, hvad der skulle ske med de døde mink.


Der må stilles krav om, at politikerne/ministerierne, inden der træffes beslutninger, der har store konsekvenser for befolkningen, indhenter oplysninger fra de brancher, som bliver berørt af de konkrete beslutninger som politikerne/ministerierne træffer. Såfremt der var indhentet informationer fra de brancher, der blev berørt af tvangslukningerne og nedslagtningen af minkene, er jeg sikker på, at mange af de frustrationer, som beslutningerne har givet anledning til, ville være undgået.


Vor lovgivningsproces indeholder netop krav om, at ny lovgivning skal sendes i Høring inden vedtagelse kan ske. Forløbet omkring tvangslukningerne og nedslagtningen af minkene viser med al mulig tydelighed, at gennemførelsen af indgrebene, som nok må anses for at have været nødvendige, kunne være sket på en mere hensigtsmæssig måde, hvis brancherne havde haft mulighed for at drøfte indgrebene med politikerne – eller at politikerne/embedsmændene havde indhentet den nødvendige viden fra de personer/brancher, som direkte berøres af indgrebene.


Selv om nogle beslutninger skal træffes hurtigt og ikke kan afvente langvarige drøftelser og forhandlinger, ville en forelæggelse for ovennævnte brancher ikke have resulteret i udskydelse af processen, idet brancheorganisationerne hurtigt kan vende tilbage md bemærkninger, hvor der er tale om uopsættelige beslutninger.


Afslutningsvis kan jeg oplyse, at Boligministeriet den 23. december 2020 har sendt ”Sammenskrivningen af Lejeloven og Boligreguleringsloven” i 2. høring – netop for at høre på brancheorganisationerne. Vi er derfor også forpligtede til at reagere derpå, hvilket Danske Udlejere selvfølgelige vil gøre. Lovforslaget kan ses på https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64724. Høringsfristen udløber den 12. marts 2021 og er der bemærkninger til lovforslaget, kan disse sendes til kontakt@danskeudlejere.dk, hvorefter Danske Udlejere vil bearbejde det indkomne og fremkomme med høringssvaret.


Tilbage