ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIVET
       
Af Direktør Michael Preetzmann
17.12.20

”Øget frekvens af målinger og øget information til forbrugerne (varme og varmt vand)”I Magasinet Danske Udlejere december 2020 har undertegnet skrevet en artikel om ovennævnte direktiv. Direktivet er udmøntet/indført som lov i Danmark ved to bekendtgørelser:


Målerbekendtgørelsen (nr. 1383)


og


Faktureringsbekendtgørelsen (nr. 1506)
HVEM SKAL SÅ BETALE?


Et emne som har optaget udlejerne, og derfor også undertegnede, har hele tiden været: Hvem skal betale for den øgede frekvens af målinger (elektroniske) – og den deraf følgende mængde af information som skal stilles til forbrugerens rådighed? I den omtalte artikel skriver undertegnede, at udgiften, såfremt udlejeren har overdraget måling, udarbejdelse af fordelingsregnskab og afgivelse af information til tredjepart – f.eks. Techem, Brunata, Varmekontrol, Palle Mørch eller lignende – så kan ekstraomkostningen måske pålægges forbrugerens årlige forbrugsopgørelse.


Der skrives måske, selvom det ret tydeligt fremgår af bekendtgørelsen. Årsagen til dette er, at det har været vanskeligt at få et definitivt svar – eller bekræftelse på dette spørgsmål.


Nu – efter lang tids venten foreligger der et svar fra Energistyrelsen:
Kære Michael Preetzmann


Tak for din henvendelse, hvori du spørger til omkostninger i forbindelse med fakturaer og faktureringsoplysninger til slutbrugere og slutkunder, jf. energioplysningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1506 af 23. oktober 2020 om energivirksomheders og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.). Du spørger ind til § 19, stk. 3.


Vi beklager indledningsvis den sene besvarelse.


Energistyrelsen har mulighed for at udtale sig vejledende om reglerne på varmeområdet, og udtaler sig ikke om konkrete sager.


Det fremgår af energioplysningsbekendtgørelsens § 19, at den faktureringsansvarlige skal sikre, at slutkunder og slutbrugere gratis modtager fakturaer og faktureringsoplysninger, jf. §§ 14 og 16. Ligeledes at fordelingen af omkostningerne ved faktureringsoplysninger i ejendomme med flere lejligheder og bygninger til flere formål udføres uden ekstra omkostninger for slutkunder og slutbrugere, jf. 19, stk. 2.


Dog fremgår det at såfremt opgaven omtalt i § 19, stk. 2, overdrages til tredjepart, såsom tjenesteleverandør, og som omfatter måling og fordeling samt opgørelse af det faktiske individuelle forbrug, kan omkostningerne videreføres til slutkunder og slutbrugere i det omfang sådanne omkostninger er rimelige, jf. § 19, stk. 3. (fremhævet af redaktionen!)


Vi håber det var svar på dit spørgsmål.


Så må det spørgsmål være afklaret?
Tilbage