Luk

FORMANDENS BERETNING OM ÅRET 2019


BERETNING ved


DANSKE UDLEJERE´s DELEGERETMØDE


den 4. september 2020 i FredericiaBeretningen er inddelt i følgende afsnit:


1. Indledning - medlemssituationen


2. Orientering om det passerede i Årets løb.


3. Kontakt til Pressen og Politikerne


4. Serviceydelser til medlemmerne


5. Kurser


6. Lægdommere / Nævnsrepræsentanter


7. Grundejernes Investeringsfond


8. Nye retsafgørelser og love


9. Fremtiden


10. AfslutningVelkommen til dette delegeretmøde, som vel er det første, der ikke har været afholdt i maj/juni måned – hvis vi ser bort fra årene 1940-1945. Vi måtte desværre aflyse delegeretmødet i Aalborg, grundet Corona´en. Selv om det har været forbundet med ekstra arbejde med at ændre / aflyse det fastsatte møde den 2. maj på Hotel Hvide Hus i Aalborg, må vi konstatere, at vi fik en fantastisk god aftale med Hotellet – som vi kun kan være taknemmelige for – så næste års delegeretmøde afholdes altså på Hotel Hvide Hus i Aalborg, den 8. maj 2021.


Selv om vi i dag ikke er så mange – som vi plejer – skal der afgives en beretning – og det er mulig, at den bliver lidt kortere end den plejer – og det er der måske nok nogen (én eller anden) som ikke er helt utilfreds med.


1. Indledning – medlemssituationen


Vi arbejder fortsat på, at øge medlemstallet. Der er fortsat mange udlejere i de områder, hvor vi allerede er repræsenteret, der ville have godt af, at være en del af vor forening, ligesom der er mange områder af landet, hvor vi ikke har medlemmer og som også bør gøres bekendt med de mange fordele der er ved at være en del af vor forening.


Hvordan bliver vi flere og dermed får udbredt kendskabet til lejelovgivningen ? Der er i hvert fald 2 muligheder – enten sammen eller hver for sig:


1) Reducere kontingentet ?


og/eller


2) Blive en endnu bedre forening, som lige nøjagtig kan tilbyde udlejerne, hvad de har behov for.


Det første forslag er ikke umiddelbart relevant, når man konstaterer, hvad den enkelte medlems-forening betaler i kontingent til Danske Udlejere. Jeg mener, at det er særdeles – om ikke uhørt billigt, at være en del af foreningen. Men – det kan nok diskuteres – og det gør Foreningen/ jeg gerne.


I beretningen fra 2019 ønskede jeg at vi resten af året nåede op på 5.000 medlemmer – fra 4.784 pr. maj 2019 – pr. 31.12.2019 var vi på 4.998 medlemmer,


2. Orientering om det passerede i Årets løb


I 2019 / 2020 er der anvendt mange kræfter på, at bevare den daværende § 5 stk. 2 i Boligregu-leringsloven. Reglen skal bevares - den giver et bedre boligmarked til fordel for lejerne og motiverer udlejerne til, at forbedre / modernisere ejendommene.


Nu blev reglen i betydelig grad ændret, således at det er blevet endnu vanskeligere for udlejerne at foretage disse forbedringer / moderniseringer – måde i relation til det formelle, som det faktiske,


I kampen for at beholde reglen blev der anvendt såvel mange økonomiske som mange arbejdsmæssige personlige ressourcer – men altså forgæves. Alligevel vil jeg takke de foreninger og personer, der har støttet op omkring det arbejde, som pludselig skulle sættes i værk i kampen for at bevare reglen. Det tyder på sammenhold og det er vigtig i en forening for vores – som i vidt omfang bygger på frivilligt arbejde – uden honorering.


Flertallet i Folketinget, der gerne ville af med de udenlandske kapitalfonde, som udlejere i Danmark, kunne med argumentationen om, at en afskaffelse af § 5 stk. 2, ville betyde, at kapitalfondene ville indstille investeringerne i Danmark. Argumentation blev desværre godtaget af flertallet i Folketinget


Man fjerner en populær anvendt regel – til skade for såvel lejere som udlejere – med begrundelsen, at dét vil betyde at de ”grumme” udenlandske investorer – kaldet kapitalfondene - derved ikke vil købe ejendomme i Danmark. Det er ikke værdigt, at politikerne fjerner denne § 5 stk. 2, med begrundelsen, at man vil af med de udenlandske investorer. Den direkte argumentation for at afskaffe § 5 stk. 2, kunne ikke bære igennem - og derfor det falske lod i vægtskålen.


Danske Udlejere fik udfærdiget en spørgeundersøgelse og en fyldig rapport omkring brugen af § 5 stk. 2 – rapporten blev tilsendt politikerne – men altså uden at dette kunne ændre beslutningen. Man må nok erkende, at politikerne bliver overdynget med informationer fra nær og fjern og måske sjældent har mulighed for, at sætte sig grundig ind i regelsættet inden der skal afgives stemme.


Folketingsvalget den 5. juni 2019 – resulterede i, at der blev dannet en ny regering …


Den nye § 5 stk. 2 blev vedtaget med virkning fra den 1. juli 2019. Derefter blev der øgede krav til energimærke, yderligere formalia angående Huslejenævnets forudgående besigtigelse og krav til ejerskab i en årrække inden der kan indgåes aftaler om § 5 stk. 2.


Folketinget er nu også fremkommet med et lovforslag, hvorefter Boligreguleringsloven og Lejeloven skal sammenskrives til én lov – det bliver dog fortsat 2 love, da den ene lov regulere forholdet mellem lejer og udlejer og den anden lov, som udgangspunkt, skal regulere forholdet mellem udlejer og det offentlige.


Der er høringsfrist medio september - så alle kan lige nå at komme hjem og gennemgå de 800 sider og fremkomme med Jeres bemærkninger dertil inden høringsfristens udløb. Seriøst hører jeg gerne Jeres bemærkninger, som jeg så vil inddrage i Danske Udlejeres høringssvar.


3. Kontakt til Pressen og Politikerne


Det er / kan være vanskelig at få kontakt med Pressen og Politikerne. Det udelukker ikke, at vi ihærdigt forsøger at kontakte dem begge.Politikerne bearbejder vi med vore høringssvar og invitationer til møder.Pressen får tilsendt Pressemeddelelser - men det er ikke altid vi kommer med i aviserne / magasinerne– men det sker.Dertil kommer at vi også – af og til – bliver kontaktet af aviserne for at give udtryk for foreningens holdning til de emner der opstår i Pressen og de lovforslag, som bliver fremsat. Foreningen har flere gange været på landsdækkende TV


- bl.a. omkring Altaner, § 5 stk. 2, forholdene på Lolland og andre sensationsprægede forhold, som kun har interesse i kort tid….4. Serviceydelser:


Årsagen til, at vi er så mange medlemmer er selvfølgelig begrundet i, at medlemmerne får et udkomme af medlemsskabet – og det bør kort opregnes:Leje-portalen.dk:


Gratis mulighed for at lejere kan få kontakt med os udlejere – og gratis for udlejee at få kontate med lejerne.Magasinet Danske Udlejere:


Et kulørt månedsblad – eller i hvert fald 10 magasiner pr. år. Indeholder mange spændende og nyttige oplysninger – og fortsat i papirform !Hjemmesiden:


Også en mulighed for at skaffe sig nyttig information.Samarbejdsordningerne med Norlys (SE) - Energihuset Danmark og alm. Brand.


Ikke attraktiv for alle -men de fleste – jeg vil henvise til Leon Vetters beretning ang. ForsikringsordningenFølg med på hjemmesiden og ring til Michael Pretzmann.


Michael Pretzmann har i Magasinets juni-nummer omtalt forsikringsordningen – og underbygget, at vor fælles ordning er en konkurrencedygtig forsikring.


”VI SATSER PÅ STABIL VÆKST, BASERET PÅ GOD OG FAIR BEHANDLING AF KUNDERNE TIL EN RIMELIG PRÆMIE. VI SATSER SÅLEDES PÅ ET FOR FORSIKRINGSTAGEREN/ALM. BRAND OG DANSKE UDLEJERE FREMTIDSSIKRET PRODUKT.Danske Udlejere har en indtjening på denne ordning – se regnskabet - hvilket dog til dels bliver anvendt til den administration som Danske Udlejere har ved ordningen – og en del returneres til foreningerne.Telefonservice:


Vore medlemmer kan honorar-frit ringe til en lang række udlejere / advokater for at få svar på opståede problemer Dertil kommer selvfølgelig kontaktes til Kontoret i Århus.5. Kurser:


Et af vore guldæg - og som også er med til, at udbygge og bevare vort medlemstal er vore kurser.I 2019 har der været afholdt 53 kurser med deltagelse af 2.070 kursister / udlejere. Dét er da flot.Dertil kommer, at der er pæn søgning til vor administrator-uddannelse – AUE. Vi opfordrer til, at udlejere, der selv administrerer ejendommene, tilmelder sig for at få et godt grundlag for selv at administrere. Dertil kommer at I bør opfordre Jeres ansatte / unge mennesker generelt til at følge uddannelsen, der er anvendelig i mange brancher.6. Lægdommerne og Huslejenævnsrepræsentanter


I 2019 blev der også inviteret til special-kurser – der blev afholdt i 3 byer, alt således, at så mange som muligt kunne deltage. Professor Hans He


Jeg fornemmer at lægdommerne nu er blevet lidt mere ”dus” med at boligretssagerne er / kan være digitaliserede.


7. Grundejernes Investeringsfond


Fortsat leveringsdygtige i fordelagtige lån og mange oplysninger af teknisk art omkring byggeri.


8. Nye retsafgørelser og love


Vi får en god orientering i Magasinet omkring ny retspraksis – men vi modtager gerne konkrete domme /nævnsafgørelser, som kan offentliggøres til glæde og gavn for andre udlejere.


Tilsvarende anvendes Magasinet til, at oplyse om ny lovgivning.


I relation til retspraksis er det værd at bemærke, at nogle Huslejenævn har været af den opfattelse, at fraflytningsrapporten skal være meget mere specificerede end lovgivningen i 2015 ellers lagde op til. Hvis I bliver præsenteret for at det almindelige afkrydsningsskema ikke er tilstrækkelig i relation til afholdelse af fraflytningssyn, bør I søge advokatbistand for om mulig at få medhold i Nævnet / Boligretten. Uanset de urimelige krav som Huslejenævnene stiller til specifikationerne i fraflytningsrapporterne, skal DU opfordre til, at man nøje anfører i rapporten., hvad der er sket af skader / slitage og dermed, hvad man kræver udført for lejers regning. – specificeret på de enkelte rum i lejligheden –– sat i forhold til lejemålets varighed og lejlighedens stand ved indflytningen (konstateret ved et indflytningssyn.


9. Fremtiden


Storm P kunne konstatere at det er svært at spå – specielt om fremtiden. Det er foreningens bestyrelse bekendt med – men vi vil alligevel prøve at gøre noget ved den del af fremtiden, som vi mener at kunne styre – nemlig vor egen organisation og hvad vi vil beskæftige os med.


Vi har derfor igangsat udarbejdelse af en strategiplan, som på grundlag af en grundig analyse at vor nuværende forening / organisation, skal nå frem til, hvor vi gerne vi skal bevæge os hen – og i hvilken fart.


Hvis der er gode indlæg efter beretningen om, hvor vi skal bevæge os hen, er sådanne indlæg meget velkomne. Vi vil også gerne have sådanne indlæg fremsendt til Foreningen


10. Afslutning


Jeg skal herunder takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i det forløbne år. Vi har mange gode møder, hvor vi – ud over dét, der er medtaget på dagsordenen, - får drøftet mange praktiske / lovgivningsmæssige ting, som berører vor branche.


Vi har jo repræsentanter fra det ganske land:


Mogens Broe-Andersen fra Haderslev/Sønderjylland


Louise Kaczor fra Århus


Jørn Held fra Aalborg


Conni Lindholdt fra Hjørring


Hans Jørgen Svanholt fra Esbjerg og


Olav Grøn fra Svendborg.


Også tak til Kontoret i Århus – hvor Dorte Eriksen og Michael Pretzmann – har fået de mange hjul til at køre rundt på perfekt vis.Ulrik Kjær skal også i år – have en stor tak for sin hjælp med at fylde Magasinet op med gode artikler.Tak for ordet,


4. september 2020 / Keld Frederiksen