LEDER: LOVGIVNINGSPROCESSEN
       
Af Formand Keld Frederiksen
05.08.20

LovgivningsprocessenNår Folketinget vedtager nye love, kan der være lang vej fra tanke til handling. Hvor kommer tankerne fra, og kan disse tanker blive understøttet af andre, således at politikerne og embedsmændene vil bruge tid og andre ressourcer på at få tankerne realiseret i et lovforslag, som kan forelægges Folketinget.En del af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig, som bl.a. resulterede i lovændringen pr. 1.7.2015, hvor det bl.a. blev obligatorisk og på en meget formalistisk / bureaukratisk måde at afholde ind- og fraflytningssyn. Danske Udlejere og andre organisationer, der har berøring med de faktiske forhold på udlejermarkedet fremkom med skriftlige høringssvar og havde møder med politikerne – dog uden at der blev flyttet mange komma´er.Nu lever branchen så igen med skærpede regler for, hvorledes udlejerne kan indgå aftaler med deres kunder / lejere. Der kendes ikke andre brancher i det danske erhvervsliv, der er belastet med så mange formelle og ufravigelige regler, som den private udlejningsbranche. Man kan spørge sig selv: Kan politikerne fortsat finde på nye regler, der indskrænker udlejernes selvbestemmelse over deres aktiver – udlejningsejendommene ?Ja – det kan de godt. Jeg henviser til de skærpede regler omkring brugen af BRL § 5 stk. 2, bl.a. med øgede energikrav og krav til ejertid (karensperiode) inden reglen kan anvendes og det forhold, at udlejer nu får pligt til at orientere alle ejendommens lejere omkring afsagte afgørelser fra Huslejenævnet / Boligretten m.v. Disse regler trådte i kraft den 1. juli 2020.Nu er der så – som bebudet tilbage i juni 2014 ved førnævnte forlig mellem størstedelen af Folketingets partier – fremkommet et udkast til en sammenskrevet lejelov. Udkastet søger at sammenskrive Lejeloven og Boligreguleringsloven med den overordnede og velmente begrundelse at skabe ”bedre overblik” og forenkle lejelovgivningen. Intentionerne er fantastisk gode – men det kan vel være vanskeligt at sammenskrive 2 love, som hver for sig ikke er overskuelige/enkle – til én samlet lov, som så bliver overskuelig og enkel.Transport- og Boligministeriet har nu udsendt udkast til en sådan samlet lov i høring. Forslaget er overordnet bygget op på samme måde, som den nuværende lejelov med overskrifter / kapitel-inddelinger, som angiver, hvad der behandles i det pågældende kapitel. I forenklingens navn er det dog fundet nødvendigt at foreslå oprettet en ny lov – kaldet, ”Lov om boligforhold.” Dette udkast til ”lov om boligforhold,” omhandler bl.a. regler om benyttelse af boliger, bopælspligt, huslejenævnenes virksomhed og tvangsadministration og Grundejernes Investeringsfond. Reglerne omkring disse spørgsmål fjernes således fra ”Lejeloven/Boligreguleringsloven” hvorved loven reduceres i antallet af paragraffer – men om det forenkler og giver bedre overblik vil tiden vise. De eksisterende love - Lov om kommunal anvisningsret og lov om tvingen administration af udlejningsejendommen – agtes indarbejdet i den nye lov ”Lov om boligforhold.”Lovforslagene kan ses på www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64086. Da høringsfristen er den 18. september 2020 modtager Danske Udlejere gerne kommentarer til forslagene, alt til brug for Danske Udlejere´s høringssvar. Det ligger p.t. ikke fast, hvornår den nye lov træder i kraft – men da der i 2015 og i 2020 blev valgt den 1. juli som ikrafttrædelsesdato, er der nok begrundet tro på, at den 1. juli 2021 kunne være at godt bud på ikrafttrædelsen.De nye lovforslag giver umiddelbart ikke skærpede regler for udlejere – da sammenskrivningen kun skal være en teknisk sammenskrivning, der således ikke skal ændre på de retlige forhold lejer og udlejer imellem. Men der kan dog alligevel være tale om forhold, som der skal kommenteres.


Det er i øvrigt foruroligende, at der over en så kort periode, kan ske så mange og væsentlige ændringer i lejelovgivningen, når henses til, at der er tale om regler, som berører en hel branche og en meget stor del af befolkningen. Man må håbe, at politikerne – vejledt af embedsmændene – får lagt en linie, der kan skabe ro omkring forholdene på lejemarkedet, alt således at der ikke med så få års mellemrum skal ske så væsentlige ændringer af forholdene. Nedsættelse af en ”ny” Lejelovskommission eller opfølgning på konklusionerne i den ”gamle” fra februar 1997 kunne være en passende mulighed for, at få fastlagt en linje …………


Tilbage