UDLEJER DØMT TIL AT BETALE LEJERS MANGLENDE BOLIGSTØTTE
       
Af Af Ulrik Kjær, Cand. jur.
26.05.20

Normalt har udlejer intet med lejers boligstøtte at gøre. Dette er et spørgsmål mellem lejeren og Udbetaling Danmark og afgøres efter de gældende regler i boligstøttelovgivningen. En sag fra Retten i Aalborg viser dog, at udlejer kan komme til at erstatte lejerens manglende boligstøtte, hvis oplysningerne i lejekontrakten ikke er korrekte.Sagens baggrund


En lejer lejede den 1. oktober 2016 en bolig i en mindre by 14 km øst for Aalborg. I lejekontraktens § 1 var der sket afkrydsning af rubrikken »en lejlighed« og »andet«, hvor det er tilføjet: »Del af ejendommen«.


Under lejemålets beståen søgte lejeren om boligstøtte men Udbetaling Danmarks gav i brev af 15. maj 2017 afslag på dette, da boligen ikke var registeret i BBR.


Lejeren opsagde efterfølgende lejemålet. I forbindelse med en tvist om parternes mellemværende i forbindelse med fraflytningen, krævede lejeren bl.a.et beløb på kr. 5.200,00, svarende til 4 måneders manglende boligstøtte. Dommen omfatter også andre spørgsmål, der ikke omtales i nærværende artikel.


Boligrettens afgørelse


Under sagen afgav lejer og udlejer divergerende forklaringer omkring spørgsmålet om boligstøtte. Lejeren hævdede, at hun havde tilkendegivet over for udlejer, at det var væsentligt for hende, at der kunne ydes boligstøtte. Omvendt benægtede udlejer, at der har været en samtale mellem parterne om boligstøtte.


Alligevel lagde retten vægt på, at udlejer var professionel udlejer. Det måtte derfor havde stået udlejer klart, at det havde stor betydning for lejeren, at hun havde mulighed for at få boligstøtte.


Retten lagde ligeledes til grund, at udlejer i lejekontrakten havde benævnt lejemålet som en lejlighed.


Retten fandt derfor, at lejeren havde krav på erstatning for mistet boligstøtte.


Afsluttende bemærkninger


Som nævnt i indledningen, er spørgsmålet om lejers boligstøtte normalt ikke noget, der vedrører udlejer. Når udlejer i denne sag bliver dømt til at betale for lejers manglende boligstøtte, kan det kun skyldes, at udlejer har været upræcis ved udfyldelse af lejekontrakten. Havde udlejer i forbindelse med lejekontraktens indgåelse præciseret over for lejer, at der var tale om en bolig, der ikke var registreret i BBR, ville spørgsmålet om erstatning for manglende boligstøtte efter min opfattelse have fået det modsatte udfald.


Når det er sagt, så er der tale om en boligretsdom med en begrænset præjudikatsværdi. Når jeg alligevel vælger at omtale den, er det ud fra den betragtning, at udlejer altid bør være præcis, når lejekontrakten skal udfyldes. Man kan derfor vælge at se dommen som et udtryk for det gældende princip om at uklarheder fortolkes til ugunst for koncipisten.


Afgørelsen er trykt i T:BB 2020.34
Tilbage