PÅ VEJ MOD NORMALISEREDE TILSTANDE.......
       
Af Formand Keld Frederiksen
26.05.20
Efter at mange butikker og virksomheder har været lukket eller kørt på nedsat kraft med reduceret indtægt til følge og mange mennesker er/har været ramt af ledighed/nedsat arbejdstid, med reduceret indtægt til følge, er Danmark nu så småt i gang med at genåbne og komme tilbage i den vante gænge.Men – der er og vil opstå mange uheldige følger i kølvandet på denne nedlukning af Danmark og vore samhandelspartnere.Vi skal derfor alle hjælpe med at skubbe gang i omsætningen - bl.a. ved at gøre en ekstra indsats arbejdsmæssigt samt ved at øge / fremskynde mulige investeringer.Flertallet i Folketinget - der har fremsat forslag om, at ændre reglen i BRL. § 5 stk. 2 – modvirker dette ekstraordinære behov for at få igangsat investeringer og dermed arbejder, der kan give virksomhederne indtjening og de ansatte en lønindtægt. Politikerne bør derfor alene af denne grund udskyde vedtagelse af de foreslåede lovændringer, der er planlagt at skulle have virkning fra den 1.7.2020.Det forhold, at lejere og udlejere ikke har mulighed for at deltage i informationsmøder omkring ændringerne – også grundet sundhedsmyndighedernes anbefalinger, der fraråder større forsamlinger – bør ligeledes resultere i, at ikrafttrædelsen udskydes.Den almene sektor har tilskrevet Boligministeren med oplysning om, at corona-krisen kan give boligforeningerne ”særlige udfordringer,” hvis lejerne, grundet arbejdsløshed m.v., ikke kan betale den løbende husleje. Boligministeren har deroverfor meddelt, at man er enig med ”Danmarks Almene Boliger” – BL – og vil ”overvåge den alvorlige situation og løbende drøfte mulighederne for løsninger, hvis der konstateres problemer med uforholdsmæssigt store økonomiske tab, som ikke i nødvendigt omfang kan rummes af de etablerede systemer.” og senere i udtalelsen: ”….om nødvendigt drøfte mulighederne for indsatser, der kan sikre, at de almene boligafdelinger kommer helskindet gennem den svære tid, vi befinder os i.”Hvorvidt den private udlejningssektor kan få samme indrømmelser fra Ministeren, er p.t. ikke afklaret – men må forekomme sandsynlig, henset til at der er tale om samme formål – nemlig at hjælpe lejerne. Lejerne kan have samme behov, uanset om de bor i en almen bolig eller i en privatejet udlejningsejendom. Den nærmeste fremtid vil vise om der opstår økonomiske problemer for lejerne i den private sektor. Danske Udlejere vil være opmærksom derpå.Med henblik på at få etableret en omsætning, som kan aktivere virksomhederne og dermed sikre beskæftigelsen og dermed de ansattes løn, som er en forudsætning for, at de kan betale huslejen, foreslår Danske Udlejere, at der igangsættes lønsomme og energirigtige arbejder i de private udlejningsejendomme. Udgifterne derved skal finansieres ved en nærmere aftalt tredeling mellem det offentlige, lejerne og udlejerne. Arbejderne skal være med til at skabe øget beskæftigelse med henblik på, at forholdene i Danmark kan blive normaliseret så hurtigt som muligt.
Tilbage