OPFØLGNING PÅ KRAV OM LADESTANDERE
       
Af Advokat (L) Stine Kalsmose Jakobsen, Associeret partner, Holst, Advokater
28.04.20Den 5. marts 2020 udstedte transport- og boligministeren en bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger. Bekendtgørelsen indeholder den konkrete udmøntning af de krav om ladestandere, der blev vedtaget med ændringen af byggeloven i december 2019. Jeg har tidligere skrevet om lovændringen (se MDU feb. 2020 / side 34-35), og jeg vil i denne artikel følge op med en behandling af de krav, som er opstillet i bekendtgørelsen.Bekendtgørelsen og dens opbygningSom omtalt i min artikel om selve lovforslaget var det ud fra lovforslaget svært at forudse hvilke konkrete krav, der ville blive stillet til ladestandere i forbindelse med bygninger. Dette er afklaret med bekendtgørelsen.I bekendtgørelsen opstilles kravene på en pædagogisk måde i tre kategorier: bestående bygninger, større ombygninger og nybyggeri. For større ombygninger og nybyggeri opstilles de samme krav, og de behandles derfor samlet i det følgende.Bekendtgørelsen opstiller desuden tekniske krav til ladestandere, men disse skal (under hensyn til min baggrund) ikke behandles nærmere i denne artikel.Bekendtgørelsen trådte i kraft den 10. marts 2020.Bestående bygningerDet er i bekendtgørelsens § 3 bestemt, at bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser skal have etableret mindst én ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget. Kravet gælder dog alene bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, dvs. kontorbygninger, hospitaler, uddannelsesinstitutioner osv. Bygninger, der både huser erhverv og boliger (blandet anvendelse), omfattes, hvis der er mere end 20 parkeringspladser tilknyttet den ikke-beboelsesmæssige del af bygningen.Ladestanderen skal være etableret senest den 1. januar 2025.Ejes og anvendes den pågældende bygning af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), er den dog ikke omfattet af kravet. SMV’er er i bekendtgørelsen defineret som virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. euro eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. euro.Nybyggeri og større ombygningerVed nybyggeri og større ombygninger på beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser, skal der efter bekendtgørelsens §§ 4 og 5 forberedes til ladestandere på alle ombyggede parkeringspladser. Er bygningen ikke en beboelsesbygning, er kravet i stedet, at der etableres mindst én ladestander, mens der skal forberedes til ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads. Ved bygninger med blandet anvendelse må man kigge på parkeringspladsernes fordeling på henholdsvis beboelsesdelen og ikke-beboelsesdelen af bygningen.For at et byggearbejde anses for en større ombygning efter bekendtgørelsen, skal omkostningerne til etablering af ladestandere og forberedelse til ladestandere være under 7 pct. af de samlede ombygningsomkostninger. Derudover skal der efter ombygningen være mere end 10 parkeringspladser, og derudover skal ombygningen vedrøre den elektriske infrastruktur i parkeringsanlægget. Er parkeringsanlægget beliggende inde i bygningen, fx en parkeringskælder, er det dog nok, at ombygningen også vedrører bygningens elektriske infrastruktur.Det er ikke i bekendtgørelsen eller lovændringen gjort klart, om kravene angående større ombygninger og nybyggeri finder anvendelse fra bekendtgørelsens ikrafttræden den 10. marts 2020 eller fra et senere tidspunkt. Det underliggende direktiv giver mulighed for at undtage kravene for ansøgninger om byggetilladelser indgivet senest den 10. marts 2021, men denne undtagelse er ikke udtrykkeligt taget med i bekendtgørelsen eller lovændringen. Der kan dog muligvis opnås dispensation ved ansøgninger indgivet inden den 10. marts 2021.Betydning for udlejningsejendommeSom det er fremgået ovenfor, er det for bestående bygninger alene ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser, der har pligt til – uden i forbindelse med renovering – at etablere ladestandere. De nye krav til etablering eller klargøring til ladestandere kan dermed ikke siges at få en meget indgribende virkning på bestående udlejningsejendomme. Det vil for en stor del af disse alene være i forbindelse med større ombygninger, at kravet om etablering eller klargøring til ladestandere vil blive aktuelt.Det er dog klart, at det kan medføre større omkostninger for ejeren, såfremt en bygning bliver omfattet af kravene vedrørende ladestandere som følge af en større ombygning af bygningen. Det skal derfor anbefales, at man undersøger, om man er omfattet af kravene, inden man foretager en ombygning.Dispensation og strafI bekendtgørelsens § 7 fremgår det, at dispensation skal søges i henhold til bygningsreglementet. Kommunernes mulighed for at give dispensation må dog være meget begrænset. Dette skyldes, at bekendtgørelsen alene fastsætter de minimumskrav, som er opstillet i direktivet. Det virker derfor ikke muligt at finde situationer (udover den ovenfor nævnte for ansøgninger om nybyggeri eller større ombygning indgivet inden 10. marts 2021), hvor man kan dispensere fra kravene i bekendtgørelsen uden, at det vil være i strid med det underliggende EU-direktiv.Overholdes kravene om etablering af eller klargøring til ladestandere ikke, kan det straffes med bøde i henhold til bekendtgørelsens § 8. Det vil fx være aktuelt, hvis der opføres nybyggeri uden den fornødne klargøring til ladestandere.Har du spørgsmål til emnet, er du selvsagt altid velkommen til at kontakte mig herom.
Tilbage