CORONA-KRISEN
       
Af Formand Keld Frederiksen
27.04.20Siden marts 2020 har tilstanden i hele verden - og også i Danmark - været kaotisk. Alle har været og er fortsat nervøse, for hvorledes verden vil se ud i morgen – såvel på det privat-økonomiske som på det nationaløkonomiske område – og i sidste ende kan verdensøkonomien også blive udfordret.Jeg kan og skal ikke – på leder-pladsen - fremkomme med en analyse af, hvorfor krisen er opstået, om der er taget og blev taget de nødvendige og tilstrækkelige forholdsregler og om vi er forberedt til en mulig tilsvarende krise i fremtiden.Danmark har ikke tidligere - i fredstid - været ”lukket ned” som det er tilfældet for nuværende. Men – da det jo kan ske, bør alle personer og brancher forsøge at tage nogle forholdsregler. Mange kan huske de bil-frie søndage fra november 1973 til februar 1974 - grundet på krig i Mellemøsten og den deraf følgende oliekrise – hvilket også, dog i mindre målestok end nu, gav udfordringer for mange personer og brancher.Vi skal selvfølgelig ikke blive deprimerede – men alligevel have A.P. Møllers motto i tankerne:"Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges".I udlejerbranchen skal vi være opmærksomme på de risici og dermed tab, som kan ramme branchen - og dernæst tage stilling, til om vi kan afværge eller reducere de følger som sådanne risici og tab kan resultere i.Rækken af mulige risici kan være meget lang. Det ville være deprimerende læsning, hvis man, ud fra sin skæve fantasi, skulle opregne mulige ulykker, som branchen kunne blive ramt af. Men der kunne tages udgangspunkt i den nuværende tilstand, hvor vore kunder – erhvervslejerne – bliver ramt af forhold, der uomtvistet reducerer deres indtjening – dels på grund af forskellige restriktioner, der udstikkes af Staten/Sundhedsmyndighederne og dels begrundet i befolkningens generelle utryghed/forsigtighed.Hvorledes håndteres de økonomiske forhold, i en sådan situation i fremtiden?


1. Kan lejers indtægtstab, der er begrundet i ovennævnte begrænsninger i indtjeningen være dækket af lejers almindelige driftstabsforsikring? Flere forsikringsselskaber har generelt meldt ud med, at en alm. driftstabsforsikring ikke dækker tab af indtægt ved en Corona-krise. Men lejer bør nærlæse forsikringsbetingelserne for om muligt at finde en mulighed for dækning, eller evt. tegne en tillægsforsikring.


2. Kan lejer tegne en konkret forsikring, der dækker det tab som lejer har i en situation, hvor Danmark ”lukker ned” som i Corona-situationen – altså få dækket sit indtægtstab og/eller dækket sine faste udgifter, eksempelvis til husleje? Det er næppe alle forsikringsselskaber, der vil tegne en sådan forsikring – men de findes. Uden sammenligning i øvrigt har arrangørerne af Wimbledon-turneringen – for flere år siden - tegnet en ”virus-forsikring,” som nu dækker turneringens tab.


3. Kan udlejers lejetab, som er foranlediget af, at lejer ikke må holde åbent eller pålægges begrænsninger i åbningstid m.v., være omfattet af bygningsforsikringen? Udgangspunktet er også her, at der ikke er dækning i flg. de generelle betingelser – men der kan være grund til at nærlæse betingelserne.


4. Kan udlejer tegne en forsikring – evt. via bygningsforsikringen eller ved en særskilt forsikring – der dækker et evt. tab, som opstår i en tilsvarende situation, som i nuværende Corona-krise. Det er nok muligt, men risikoen for at der opstår en tilsvarende situation – og dermed beregning af præmien – er nok vanskelig at beregne.Ovennævnte er fremført for at vi alle skal tænke over, hvordan vi beskytter os i en situation, hvor driften i vore lejeres forretninger må indstilles – eller vi på anden måde rammes af ”noget” som vi ikke har kunnet forudse og som har betydning for vor branche.Der er ikke enkle svar på de problemstillinger der opstår, når man stiller spørgsmålet – men vi er alle forpligtede til at søge efter svar på disse spørgsmål – dels for at undgå, at de kritiske situationer opstår og dernæst, hvis de alligevel opstår, at vi har anvendelige løsninger, der kan minimere de menneskelige og økonomiske følger deraf.Statens hjælpepakker klarer en del af de udfordringer, som er er beskrevet ovenfor – men der kan jo opstå situationer, hvor der ikke etableres hjælpepakker – eller tilstrækkelige hjælpepakker - og så opstår ovennævnte problemstillinger.Med hensyn til lejers forpligtelse til at betale husleje, selv om der er vedtaget restriktioner angående lejers mulighed for at holde åbent, henvises til mit indlæg i Magasinet Danske Udlejere nr. 3 i 2020 – side 17 – samt i denne udgave på side 10-11.
Tilbage