FORBRUGSREGNSKABER
       
Af Formand Keld Frederiksen
21.04.20FORBRUGSREGNSKABER


FRISTEN FOR UDSENDELSE ER FORLÆNGETLejelovens § 43 stk. 1 har følgende ordlyd:


”Forbrugsregnskabet, jf. § 37, stk. 1, skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende leverancer fra et kollektivt forsyningsanlæg, jf. § 37, stk. 1, nr. 1 og 2, skal regnskabet være kommet frem til lejerne, senest 3 måneder efter at udlejeren har modtaget endelig afregning fra forsyningsanlægget, hvis dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.”Med virkning fra 4. april 2020 er der – på grund af COVID-19 – i Lejeloven indsat en § 43 a, med følgende ordlyd:
Lejelovens § 43a har følgende ordlyd:


”Boligministeren kan som led i håndteringen af covid-19 fastsætte regler om, at fristen i § 43, stk. 1, 1. pkt., forlænges.”I flg. denne bestemmelse er der udstedt en bekendtgørelse (nr. 361 af 4.4.2020), hvorefter fristerne i Lejelovens § 43 er forlænget således at forbrugsregnskaber, der i henhold til fristerne i denne bestemmelser skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 4. april 2020 til den 3. oktober 2020, nu først skal være kommet frem til lejerne senest den 4. oktober 2020.Ovennævnte forlængelse af fristen for udsendelse af forbrugsregnskaber er alene en midlertidig ordning, og alene begrundet i Corona-krisen og ovennævnte forlængelse af fristen er kun gældende indtil den 4. oktober 2020.
Erhvervslejelovens § 49 stk. 1 har følgende ordlyd:


”Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende varme, som leveres fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt. Indeholder regnskabet alene udgifter vedrørende forsyning med vand samt udgifter, som følger af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af vand fra kommunen eller vandværket, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt. Indeholder regnskabet alene udgifter vedrørende forsyning med køling, som leveres af et kollektivt forsyningsanlæg, og udgifter, som følger af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal regnskabet være kommet frem til lejerne, senest 3 måneder efter at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af køling fra forsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.”
Med virkning fra 4. april 2020 er der – på grund af COVID-19 – i Erhvervslejeloven indsat en § 49a, med følgende ordlyd:


Erhvervslejelovens § 49a har følgende ordlyd:


”Erhvervsministeren kan som led i håndteringen af covid-19 fastsætte regler om, at fristen i § 49, stk. 1, 1. pkt., forlænges.”I flg. denne bestemmelse er der udstedt en bekendtgørelse (nr. 360 af 4.4.2020), hvorefter fristen i Erhvervslejelovens § 49 er forlænget således at forbrugsregnskaber, der i henhold til fristerne i denne bestemmelser skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 5. april 2020 til den 3. oktober 2020, nu først skal være kommet frem til lejerne senest den 4. oktober 2020.Ovennævnte forlængelse af fristerne for udsendelse af forbrugsregnskaber er alene en midlertidig ordning, og alene begrundet i Corona-krisen og bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2021.Da Erhvervslejelovens § 49 er en fravigelig bestemmelse, kan der i den konkrete lejekontrakt være indgået aftaler, der bevirker, at det ikke er relevant eller muligt at anvende nævnte mulighed for forlængelse af fristen.

Tilbage