LOVFORSLAG - KRAV OM ETABLERING AF LADESTANDERE TIL EL-BILER
       
Af Advokat Stine Kalsmose Jakobsen, Holst Advokater
03.12.19


Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) fremsatte den 2. oktober 2019 et lovforslag, der skal skabe hjemmel for at fastsætte krav, om at der etableres ladestandere til el-biler i forbindelse med nybyggeri og ombygning samt ved eksisterende byggeri. Denne artikel giver en nærmere gennemgang af lovforslaget og det underliggende direktiv, herunder de betydninger som lovforslaget vil få for eksisterende boligudlejningsejendomme samt for nye udlejningsejendomme.

Baggrunden for lovforslaget

Lovforslaget er baseret på et EU-direktiv og medfører en ændring af bygningsdirektivet. Lovforslaget betyder, at der i tilknytning til visse større bygningstyper skal etableres ladestandere til el-biler. Kravene om ladestandere omfatter både nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri, og i visse tilfælde sågar eksisterende byggeri. Formålet med lovforslaget er at skabe bedre vilkår for el-biler og andre elektriske køretøjer og dermed understøtte overgangen fra benzindrevne køretøjer.

Kravene skal ifølge direktivet være indført i dansk lovgivning senest den 10. marts 2020. I forhold til de krav, der stilles til allerede eksisterende byggeri uden ombygning, er der en længere overgangsperiode til den fysiske gennemførelse. Denne skal derfor senest være sket den 1. januar 2025.

Lovforslaget omhandler ikke alene kravet om ladestandere til el-biler, men også et krav om bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer. Dette behandles dog ikke nærmere i denne artikel.

Selve lovforslaget og gennemførelsen af kravene

Med det fremsatte lovforslag stilles der ikke de ovenfor nævnte krav om ladestandere til el-biler. Lovforslaget giver derimod boligministeren hjemmel til at fastsætte den konkrete udmøntning af kravene. Boligministeren vil dermed i en bekendtgørelse kunne fastsætte de nærmere regler. Med andre ord: Selve udmøntningen i forhold til de konkrete ladestandere er stadig uafklaret.

Hvem er omfattet af kravet?

Selvom lovforslaget ikke siger meget om de fremtidige krav om ladestandere til el-biler, sætter det dog grænser for, hvem der kan omfattes af den fremtidige bekendtgørelses krav om ladestandere.

Det er således bestemt i lovforslaget, at bekendtgørelsens regler alene vil kunne omfatte tre nærmere afgrænsede bygningstyper. De enkelte bygningstyper er alene kort behandlet i bemærkningerne til lovforslaget. Det er dermed overladt til boligministeren at præcisere dem i bekendtgørelsen. Det, vi ved om de tre grupper, er følgende:

DEN FØRSTE GRUPPE er eksisterende bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser. For disse bygninger er det ikke en betingelse, at der skal ske en ombygning el.lign. Kravet gælder således ubetinget for denne gruppe. Gruppen af bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, er bred, og den omfatter f.eks. uddannelsesinstitutioner, kontorbygninger osv. I tilfælde af blandet anvendelse vil en bygning være omfattet, hvis der er mere end 20 parkeringspladser tilknyttet den ikke-beboelsesmæssige del af bygningen.

DEN ANDEN GRUPPE omfatter alle bygninger med mere end 10 parkeringspladser, hvor der foretages ombygninger. Ifølge lovforslaget gælder dette såvel større ombygninger som mindre ombygninger, der ikke kræver bygningstilladelse, herunder etablering af parkeringspladser. I direktivet er der dog lagt op til, at det alene er tilfælde af større ombygninger. Boligministeren har til et udvalgsspørgsmål svaret, at det forventes, at det i bekendtgørelsen defineres, hvad der forstås ved større ombygninger. Det tyder altså på, at boligministeren vil vælge den mest lempelige indførelse, men den endelige afklaring vil først foreligge ved bekendtgørelsen.

DEN SIDSTE GRUPPE omfatter nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser. Denne gruppe giver ikke anledning til de samme fortolkningsspørgsmål som de to første grupper.

Hvilke krav stilles der?

Som det fremgår ovenfor, bliver de nærmere krav for ladestandere udmøntet i bekendtgørelsen fra boligministeren. Direktivet stiller dog nogle minimumskrav, som skal indføres med bekendtgørelsen. Disse vil blive gennemgået i det følgende med udgangspunkt i de tre grupper, der er beskrevet ovenfor.

FOR DEN FØRSTE GRUPPE af bygninger er kravet, at der skal etableres mindst én ladestander. Dette krav skal dog ifølge direktivet først være fysisk gennemført den 1. januar 2025.

FOR DEN ANDEN GRUPPE er kravet, at der i de tilfælde, hvor bygningen anvendes til erhverv, skal etableres mindst én ladestander og yderligere gøres klar til en ladestander for mindst hver femte parkeringsplads. Er der tale om en beboelsesbygning er kravet derimod, at der skal gøres klar til ladestandere på samtlige parkeringspladser.

FOR DEN TREDJE GRUPPE skal der sondres mellem erhvervsmæssige bygninger og beboelsesbygninger. For erhvervsmæssige bygninger er kravet, at der ved opførelsen skal etableres mindst én ladestander. Derudover skal der klargøres til yderligere ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads. For beboelsesbygninger er kravet, at der skal klargøres for ladestandere på samtlige parkeringspladser. Det gælder dog alene, hvis den nye beboelsesbygning har mere end 10 parkeringspladser.

De ovennævnte krav fra direktivet er alene minimumskrav. Boligministeren kan derfor fastsætte større krav, f.eks. at der skal etableres tre ladestandere i stedet for én ved opførelsen af nye bygninger til erhverv. Dette virker dog usandsynligt, når man tager de omkostninger, der er forbundet med etableringen af ladestandere, i betragtning.

Hvad nu?

Lovforslaget er i skrivende stund under udvalgsbehandling i Folketinget. Det er planlagt, at lovforslaget skal tredjebehandles den 12. december, hvor det forventes vedtaget. Efterfølgende vil boligministeren udarbejde en bekendtgørelse, der skal udmønte lovforslaget og det underliggende direktivs krav til lade-standere. Denne skal træde i kraft senest den 10. marts 2020.

De krav, der stilles til ladestandere, indebærer ikke nødvendigvis, at der på nuværende tidspunkt skal etableres et minimumantal af ladestandere, men derimod at der skal klargøres til ladestandere i fremtiden. Der er dermed lagt et fundament for, at der i fremtiden vil komme større krav til antallet af lade-standere i takt med, at antallet af el-biler stiger.

Jeg følger løbende lovforslaget og den efterfølgende bekendtgørelse. Der vil derfor komme en opfølgning på denne artikel, når den endelige udmøntning af kravene kendes med bekendtgørelsen.

Tilbage