BRL § 5, stk. 2 - endnu en gang .......
       
Af Af formand Keld Frederiksen, Danske Udlejere
01.11.19Gennem en meget lang periode har aviserne og den øvrige presse anvendt mange spalter og TV-tid på at fremkomme med fordele og ulemper i relation til reglen i Boligreguleringslovens § 5 stk. 2.Årsagen har specielt været, at lejerorganisationerne - støttet af dele af regeringen - er af den opfattelse at huslejen bliver/er for høj. Formuleringen "for høj" er en begrundelse, der er ganske uden tyngde. En sådan begrundelse skal jo sammenholdes med de udgifter, som er gældende på boligmarkedet generelt, derunder for ejerlejligheder, parcelhuse og andelsboliger - såvel hvor lokaliteterne udlejes, som hvor lokaliteterne bebos af ejeren. Alting er relativt – og således er det også med udgifterne til bolig.


Således skal huslejen sættes i forhold til, hvilke udgifter der er/har været forbundet med at opføre/indrette beboelsen - hvortil kommer, at beliggenheden også er af betydning for den pris, som en lejer/ejer skal betale for boligen. Dertil kommer at udbud og efterspørgsel også skal være en faktor som fastsætter prisniveauet.


Vi har ikke og kan ikke - og skal ej heller - alle have mulighed for at bo på de mest attraktive adresser. Vi får ej heller alle den samme løn, ligesom det står os frit for om vi vil bruge vore indtægter på offentlig transport eller på egen bil - hvilken størrelse denne bil end måtte have. Det er på denne måde vort samfund er bygget op - og det er dette samfund vi skal værne om i fremtiden. Samfundsformen har vist sig at være beskyttelsesværdig.


Ud fra samme betragtninger skal vi også værne om BRL § 5 stk. 2, idet denne regel har givet og forsat skal give udlejerne mulighed for at tilbyde kunderne/lejerne lige nøjagtig de boliger, som lejerne efterspørger.


I debatten omkring BRL § 5 stk. 2, er der nu kommet fokus på, at størstedelen af danskerne har tegnet pensionsordninger i selskaber som netop investerer i udlejningsejendomme, hvor BRL. § 5 stk. 2 anvendes. Frygten for at disse pensionsselskaber får mindre afkast af deres investeringer og dermed at afkastet på pensionerne derfor også vil falde, har fået flere politikere, fra den gruppe af partier, der er fremkommet med krav/ønsker om afskaffelse af § 5 stk. 2, til at ændre holdning, således at paragraffen skal bevares og derfor kun tilrettes. Risikoen/truslen om at værdierne på andelsboliger vil falde, hvis § 5 stk. 2 afskaffes, har også resulteret i at udgangspunktet om at § 5 stk. 2 skal afskaffes, er ændret. Det må også frygtes, at værdierne på ejerlejligheder vil falde i tilfælde af, at § 5 stk. 2 afskaffes. Hvis huslejen sættes lavere end markedet kan bære - vil dette betyde, at flere hellere vil bo til leje, end investere i ejerlejlighed/parcelhus/andelsbolig. Ved at leje en bolig, har lejeren tillige en større frihed, da lejeren jo kan frigøre sig fra sine forpligtelser i løbet af 3 måneder, hvilket sjældent er tilfældet, hvis man er ejer af en ejerlejlighed/parcelhus.


Denne kursændring i holdningen til § 5 stk. 2 hilses velkommen, og udlejerbranchen håber, at disse tilkendegivelser vinder gehør i hele Folketinget, således at danskerne fortsat har mulighed for at leje moderniserede lejligheder, som er de fleste lejeres ønske. Samtidig bliver bygningsmassen holdt vedlige og ofte med pænere facader m.v. - en gennemført byfornyelse uden offentlige midler.


Danske Udlejere har ladet udarbejde en rapport, der skal belyse omfang og behov for BRL § 5 stk. 2-lejligheder. Denne rapport vil snarest blive offentliggjort og anvendt i de videre bestræbelser på, at bevare BRL § 5 stk. 2.


Der er forventning om, der er afklaring på BRL § 5 stk.2-problematikken i foråret 2020, hvorefter fokus kan blive rettet på mange andre relevante emner indenfor boligpolitikken.Rapporten foreligger nu - ligesom et resume - find disse her:Rapport = https://www.dropbox.com/s/7ntt47f66u3fhbn/rapport%20-%20analyse%20af%20privat%20udlejningsboliger%20-%20fremforsk%20okt%202019.pdf?dl=0R
esume = http://artikler.danskeudlejere.dk/artikel.asp?id=519 (kopier venligst adressen - og sæt i adressefelt)


Tilbage