MANGLENDE OPRYDNING MEDFØRTE OPHÆVELSE
       
Af Cand, jur. Ulrik Kjær
09.09.19Manglende oprydning medførte ophævelse


Det sker af og til, at udlejere har lejere, som udviser ekstrem samlermani og derfor opbevarer store mængder af bøger, tidsskrifter, flyttekasser mv. i deres lejemål. Sådan samlermani kan medføre fare for skader på lejemålet blandt andet på grund af vægt, brandfare mv., som i sidste ende kan føre til at lejemålet ophæves. En sag fra Retten på Frederiksberg illustrerer problematikken.


Sagens baggrund


En lejer havde boet i sit lejemål siden oktober 1993. I forbindelse med en vinduesudskiftning i 2017 konstaterede håndværkerne, at lejemålet var så fyldt med bøger, tidsskrifter mv., at de simpelthen ikke kunne komme til i lejemålet.


Udlejer skrev derfor til lejeren og stillede krav om at der skete en oprydning i lejemålet. En efterfølgende besigtigelse viste, at lejeren ikke havde efterkommet udlejers påbud. Tværtimod konstaterede udlejer, at samtlige rum i lejemålet fortsat var fyldt med bøger, papirer, tidsskrifter, affald m.m., herunder i bunker på mellem 1,5 m og 1,8 m i højden. En opbevaring som lejemålet ikke var konstrueret til. Herudover var der papkasser i opgangen, som var en flugtvej, og bunker af papirer i loftsetagen.


Udlejer meddelte derfor lejeren en påmindelse om at få bragt forholdene i orden. Denne påmindelse efterkom lejeren ikke og udlejer indbragte derfor sagen for Huslejenævnet. Overfor nævnet gjorde udlejer gældende, at lejemålet skulle gøres betinget i medfør af Lejelovens § 79 b, jfr. Lejelovens § 79 a.


Huslejenævnets afgørelse


Nævnet besigtigede lejemålet og besluttede at gøre dette betinget i medfør af Lejelovens § 79 b, stk. 1.


Nævnet bemærkede bl.a., at såvel affald som bøger ikke blot vægtmæssigt kunne skade lejemålet, men også danne grundlag for vækst af skimmel i væggene. Der var desuden også risiko for angreb af skadedyr. Endelig bemærkede nævnet, at gulvet i badeværelset havde taget skade af en mangeårig manglende vedligeholdelse, og således var gået i opløsning.


Nævnet fastsatte endvidere en frist på 2 måneder for lejer til at få lejemålet gjort ryddeligt og få fjernet den ganske omfattende mængder af bøger og affald i hele lejemålet samt til at få istandsat gulvet i badeværelset.


Boligrettens dom


Udlejer konstaterede efterfølgende, at lejeren ikke efterkom nævnets påbud og ophævede derfor lejemålet. Da lejeren bestred ophævelsen, blev sagen indbragt for Boligretten.


Boligretten besigtigede ligeledes lejemålet, hvor man bl.a. kunne konstatere, at der i opgangens fælles loftsrumgang lå et stor antal poser med indhold fra lejerens lejlighed.


Retten afsagde herefter dom i sagen. Indledningsvis slog man fast, at Huslejenævnets kendelse ikke var indbragt for Boligretten. Efter bevisførelsen lagde retten dernæst til grund, at lejeren ikke havde efterkommet nævnets afgørelse. Med baggrund i det retten kunne konstatere ved sin besigtigelse sammenholdt med lejlighedens tilstand og den ubestridte manglende vedligeholdelse særligt i badeværelset, fandt man, at udlejer havde været berettiget til at ophæve lejemålet.


Afsluttende bemærkninger


Det siger sig selv, at ophævelse i den situation, der er beskrevet i denne artikel, kun forekommer, når der er tale om helt ekstreme tilfælde. At det dog ikke er uden fortilfælde, vidner imidlertid en sag fra Vestre Landsret om. Denne sag omhandlede et lejemål i et almennyttigt byggeri, men kunne lige så godt have fundet samme afgørelse i det private udlejningsbyggeri. I denne sag blev et lejemål ophævet, fordi der i lejerens lejlighed blev opbevaret så store mængder papir, at det dels udgjorde en fare for bygningens bærende elementer, dels medførte en betydelig brandfare. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at vægten af lejerens papiroplag oversteg gældende normer for belastning med det dobbelte. Hvis der således opholdte sig flere personer i lejemålet, ville der være risiko for belastningsbrud. Dommen er trykt i UfR 2003, s. 1373 VLD.


Begge domme viser, at der skal være tale om forhold af ekstrem karakter, før domstolene skrider til ophævelse.


En langstrakt proces


Sagen viser også, at det kan være en langstrakt proces at få sat en lejer sat ud. I den pågældende sag fremsendte udlejer sit første påbud om rydning af lejemålet 16. oktober 2017 og Boligretten afsagde dom den 23. november 2018, altså mere en 13 måneder efter det første påbud. Dertil kommer at der går tid fra afsigelsen af dommen til lejeren enten flytter frivilligt eller bliver sat ud med fogedens hjælp. Hvis det sidstnævnte bliver tilfældet, så vil der gå endnu længere tid før udlejer kan få lejeren ud af lejemålet.


Den omtalte sag er afsagt af Retten på Frederiksberg den 23. november 2018 (BS-22509/2018)
Tilbage