IND-OG FRAFLYTNINGSSYN
       
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
23.08.19

IND-OG FRAFLYTNINGSSYN


………giver stadig problemer


Som overskriften antyder, oplever vi stadig, at ind-og fraflytningssyn afstedkommer problemer for udlejerene. De ”professionelle” udlejere har styr på såvel indkaldelse, gennemførelse og udlevering, idet træning og mange gentagelser giver selvsikkerhed og ”styr på situationen”. De mindre professionelle (som måske har andet arbejde ved siden af?) og de helt uerfarne har desværre fortsat problemer. Baseret på de situationer, vi ofte hører om her på kontoret, kommer her en kort opsummering af reglerne – samt lidt lavpraktiske råd:


INDFLYTNINGSSYN:


Alle, der ejer mere end én boligudlejningsenhed, skal ved udlejning efter 1/7-2015 indkalde og gennemføre et indflytningssyn – og udlevere en udfyldt indflytningsrapport til den fremmødte lejer (m/lejers kvittering for modtagelsen).


Indkaldelse: Lejeren skal indkaldes til indflytningssynet. Dette kan med fordel gøres i lejekontrakten, idet synet ”normalt” afholdes i forbindelse med overdragelse af nøgler til lejemålet. Hermed får udlejer også via lejers underskrift på lejekontrakten et bevis på at indkaldelsen er afgivet.


Indflytningsrapporten: Lejer møder op til indflytningssyn og overdragelse af nøgler. Udlejer gennemgår sammen med lejer hele lejemålet og udfylder løbende indflytningsrapporten. Husk – rapporten skal omhandle en gennemgang af hvert rum – flade for flade – dvs. man kan ikke bare skrive, at der er nymalet overalt. Udlejer kan heller ikke nøjes med at skrive de tinge, som måske ikke er i orden. Udlejer bør tage billeder af lejemålet. Vent gerne med at udlevere nøglerne til lejemålet, indtil lejeren har kvitteret for modtagelsen af indflytningsrapporten. Hvis lejer af en eller anden grund ikke dukker op til indflytningssynet (eller ikke vil kvittere for modtagelsen), skal rapporten sendes til lejer senest 2 uger efter synet. I følgebrevet/mailen til rapporten bør udlejer skrive: ……Da du jo mod forventning (og indkaldelse) desværre IKKE dukkede op til indflytningssynet d. ?/kl. ?, sender jeg hermed indflytningsrapporten til dig pr. mail. Vil du venligst bekræfte, at du har modtaget denne mail inklusiv den vedhæftede indflytningsrapporten?


Den af lejer og udlejer underskrevne indflytningsrapport arkiveres sammen med lejekontrakten. Indflytningsrapporten er et meget værdifuldt dokument – både ved en senere fraflytning, men også ved et evt. salg af ejendommen.


FRAFLYTNINGSSYN:


Udlejere, der ejer mere end én beboelseslejlighed, skal indkalde og gennemføre et fraflytningssyn. Selv de udlejere, som ikke har pligt til at gennemføre indkaldelse og fraflytningssyn bør gøre dette.


Indkaldelse: Lejeren skal indkaldes skriftligt til synet med præcis angivelse af dato/tidspunkt. Det er udlejer alene, som bestemmer dato/tidspunkt. Indkaldelse skal ske med mindst 1 uges varsel og skal afholdes senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med lejers fraflytning. Udlejer skal kunne dokumentere, at lejer er indkaldt til dette fraflytningssyn. Hvis lejer afleverer nøglerne før tid, regnes fristen fra dette tidspunkt. Hold derfor øje med din postkasse! Hvis lejer er indkaldt, men ringer og ønsker synet afholdt tidligere, bør udlejer (hvis denne kan acceptere det nye tidspunkt?) insistere på at få anmodning på skrift fra lejeren. Hvis lejeren ønsker at udskyde synet, således det nye tidspunkt falder udover 2-ugers-reglen – bør udlejer afvise dette og henvise til, at fraflytningsrapporten sendes pr. mail. Lejer er som udgangspunkt først fraflyttet, når alle nøgler til lejemålet er afleveret. Hvis lejer ikke har afleveret nøglerne, eller hvis lejemålet ikke er tømt, må der indkaldes til et nyt fraflytningssyn. Indkaldelse kan med fordel ske i forbindelse med udlejers bekræftelse på lejers opsigelse. Hvis der er flere lejere på kontrakten, skal alle indkaldes og deltage – alternativ medbringe fuldmagt(er). Hvis lejeren møder op til synet og kvitterer for modtagelsen af fraflytningsrapporten, får reglerne om indkaldelse ikke betydning.


Fraflytningsrapporten: En fraflytningsrapport er et udtryk for udlejers krav mod lejeren. Når udlejer og lejer mødes til det planlagte fraflytningssyn bør udlejer starte med at få udleveret samtlige nøgler til lejemålet. Efter dette tidspunkt har lejer ikke længere adgang til lejemålet. Udlejer kan med fordel også bede lejer oplyse, om der er defekter i lejemålet. Herefter gennemgår udlejer og lejer i fællesskab lejemålet – og udlejer udarbejder/udfylder fraflytningsrapporten. Det er udlejer der bestemmer, hvad der skal stå i fraflytningsrapporten. Lejemålet skal gennemgås rum for rum – flade for flade og udlejer bør sørge for at kunne dokumentere lejemålets stand v.h.a. fotos – specielt de steder, hvor udlejer kræver istandsættelse eller erstatning for misligholdelser. Det skal fremgå tydeligt og detaljeret, hvilke istandsættelses-og misligholdelseskrav udlejer vil gøre gældende overfor lejer. Når gennemgangen er overstået, skal lejer kvittere for modtagelsen af den udfærdige fraflytningsrapport. Lejer behøves ikke at være enig i indholdet – lejeren skal blot kvittere for modtagelsen. Hvis lejeren ikke dukker op til det aftalte fraflytningssyn, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af fraflytningsrapporten, skal udlejer sende denne pr. mail til lejeren (senest 2 uger efter synet) – og starte mailen op med: ­……Da du jo mod forventning (og indkaldelse) desværre IKKE dukkede op til fraflytningssynet d. ?/kl. ?, sender jeg hermed fraflytningsrapporten til dig pr. mail. Vil du venligst bekræfte, at du har modtaget denne mail inklusiv den vedhæftede fraflytningsrapporten?Manglende overholdelse af de mange regler kan blive en dyr ”affære” for udlejer L

Tilbage